Đang xử lý.....

BAN GIÁM HIỆU

  

  

Họ tên: Mai Xuân Trường

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

  • Lãnh đạo, chỉ đạo chung; phụ trách công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường.
  • Lĩnh vực công tác: Đoàn thể; Tổ chức cán bộ; Công tác nội chính, hành chính; Tài chính; Bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Đào tạo; Hợp tác quốc tế; Công nghệ thông tin và thư viện; Xây dựng cơ bản; Quản lí vĩ mô các dự án; Chỉ đạo và triển khai kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục.
  • Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Viện Nghiên cứu xã hội và Nhân văn Miền núi; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính,;  Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Giáo dục Mầm non, Bộ môn Ngoại ngữ; Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm.
  • Khi cần thiết, Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công việc đã phân công cho Phó Hiệu trưởng.
Điện thoại: 0912 739 257
Email: truongmx@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết


 

Họ tên: Bùi Đức Nguyên

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

  • Lĩnh vực công tác: Cơ sở vật chất; Thanh tra - Pháp chế; Công tác học sinh sinh viên; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Ký túc xá; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn và kế hoạch tái cấu trúc; Kế hoạch tiếp cận thị trường và tăng cường các nguồn thu; Chỉ đạo và triển khai các điều kiện đảm bảo cho nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục.
  • Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Thanh tra -Pháp chế, Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, Trung tâm Tin học Miền núi; Ban Bảo vệ, Ban Quản lý Ký túc xá; Khoa Toán, Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Thể dục Thể thao, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên.
  • Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Điện thoại: 0914.693.266
Email: ducnguyen@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết