Đang xử lý.....

BAN GIÁM HIỆU

  

  

Họ tên: Mai Xuân Trường

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: - Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung; phụ trách công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường.

- Lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Công tác thi đua - khen thưởng; Tài chính; Cơ sở vật chất; Đào tạo đại học chính quy và Sau đại học; Hợp tác quốc tế; Đoàn thể; Quản lí vĩ mô các dự án; Chỉ đạo chiến lược đổi mới chương trình giáo dục.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Phục vụ, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật. Khi cần thiết, Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công việc đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Điện thoại: 0912 739 257
Email: truongmx@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết


 

Họ tên: Bùi Đức Nguyên

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

 

Điện thoại: 0914.693.266
Email: ducnguyen@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết