Đang xử lý.....

Phòng Thanh tra - Pháp chế

I. Thông tin chung

Thời gian thành lập Phòng: Tháng 06 năm 2014 (trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục).

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02083.841.007

Email : phongthanhtraphapche@tnue.edu.vn

II. Chức năng

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường nhằm bảo đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật của Trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Trường.

2. Nhiệm vụ

* Nhiệm vụ thanh tra:

- Công tác tiếp công dân;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ việc thực hiện các quy định về hồ sơ giảng dạy của giảng viên ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn Trường;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

- Tổ chức thanh kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống các tệ nạn;

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của các đơn vị trực thuộc về giáo dục, đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không phù hợp với thực tế, phát huy những yếu tố tích cực;

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các Phòng chức năng xử lý có hiệu quả các kết quả thanh tra, nhằm tạo động lực cho các hoạt động đào tạo phát triển.

* Nhiệm vụ pháp chế:

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo quy chế hoạt động của Trường, hệ thống các văn bản của Trường.  Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế của Trường;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Trường dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành;

-  Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi lấy ý kiến; 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản của các đơn vị trong Trường;

- Rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Trường, kiến nghị điều chỉnh, sửa chữa những nội dung chưa phù hợp;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Trường, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật của từng đơn vị trong trường và của toàn Trường;

- Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng văn bản và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp;

- Tham gia cho ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, mở phân hiệu của Trường theo quy định của pháp luật;

-  Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị, cá nhân  trong Trường.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Dữ liệu đang được cập nhật...

VII. Liên hệ

Phòng thanh tra pháp chế

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02083.841.007

Email : http://tnue.edu.vn/phong-thanh-tra-phap-che-1