Đang xử lý.....

Phòng Thanh tra - Pháp chế

I. Thông tin chung

Thời gian thành lập Phòng: Tháng 06 năm 2014 (trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục).

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02083.841.007

Email : phongthanhtraphapche@tnue.edu.vn

II. Chức năng

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường nhằm bảo đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật của Trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Trường.

2. Nhiệm vụ

* Nhiệm vụ thanh tra:

- Công tác tiếp công dân;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ việc thực hiện các quy định về hồ sơ giảng dạy của giảng viên ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn Trường;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

- Tổ chức thanh kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống các tệ nạn;

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của các đơn vị trực thuộc về giáo dục, đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không phù hợp với thực tế, phát huy những yếu tố tích cực;

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các Phòng chức năng xử lý có hiệu quả các kết quả thanh tra, nhằm tạo động lực cho các hoạt động đào tạo phát triển.

* Nhiệm vụ pháp chế:

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo quy chế hoạt động của Trường, hệ thống các văn bản của Trường.  Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế của Trường;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Trường dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành;

-  Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi lấy ý kiến; 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản của các đơn vị trong Trường;

- Rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Trường, kiến nghị điều chỉnh, sửa chữa những nội dung chưa phù hợp;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Trường, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật của từng đơn vị trong trường và của toàn Trường;

- Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng văn bản và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp;

- Tham gia cho ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, mở phân hiệu của Trường theo quy định của pháp luật;

-  Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị, cá nhân  trong Trường.

III. Đội ngũ cán bộ

1. Lãnh đạo

Alternate Text

Họ tên: TS Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: Phó Bí thư Chi Bộ, Trưởng Phòng

Email: ngannt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0979.791.223

Nhiệm vụ được phân công

- Quản lý: Nhân sự, cơ sở vật chất của Phòng; - Phụ trách chung các hoạt động của Phòng; xây dựng kế hoạch về thanh tra, pháp chế; tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Phòng và các nhiệm vụ đột xuất; tổng hợp báo cáo về công tác thanh tra, công tác pháp chế; - Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng; - Theo dõi quản lý, lưu trữ hồ sơ thuộc lĩnh vực đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo sau khi đóng hồ sơ; - Kiêm nhiệm công tác pháp chế; - Giảng dạy tại Khoa Toán.

Alternate Text

Họ tên: TS Lê Thị Lệ Thủy

Chức vụ: Phó trưởng phòng, Giảng viên, Chủ tịch công đoàn phòng

Email: thuyltl@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0983073059

Nhiệm vụ được phân công

- Trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; - Quản lý, lưu trữ sổ theo dõi tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; lưu trữ hồ sơ về đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong thời gian xử lí đơn thư; Lưu trữ hồ sơ khiếu nại điểm thi của người học; - Tổ chức triển khai công tác kiểm tra hoạt động giảng dạy, học tập trên giảng đường; thực hiện nề nếp làm việc của khối phòng/ban; - Đề xuất nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thanh tra để xây dựng kế hoạch về công tác thanh tra; - Kiểm tra các nội dung công khai trên website Trường; - Soạn thảo báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra, tiếp công dân. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; - Kiêm nhiệm công tác pháp chế; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng và Trưởng phòng; - Giảng dạy tại Khoa Giáo dục Tiểu học.


2. Nhân viên

Alternate Text

Họ tên: ThS. Mã Thị Hương Lan

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lanmh@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0985056451

Nhiệm vụ được phân công

- Chuyên trách công tác thanh tra; - Đề xuất nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thanh tra để xây dựng kế hoạch về công tác thanh tra; - Thực hiện việc kiểm tra hoạt động giảng dạy, học tập trên giảng đường; thực hiện nề nếp làm việc của khối phòng/ban; - Quản lý, theo dõi công văn đến, công văn đi; - Quản lý, lưu trữ hồ sơ thuộc lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng; - Soạn thảo báo cáo, tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra nề nếp của CBVC và người lao động, các kỳ thi học kỳ 1, 2 và kỳ hè; - Kiêm nhiệm công tác pháp chế; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Alternate Text

Họ tên: ThS Nguyễn Thanh Tú

Chức vụ: Chuyên viên - Giảng viên hạng III - Đang học NCS tại Trung Quốc

Email: tunt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0979947298

Nhiệm vụ được phân công

Alternate Text

Họ tên: Phạm Thị Hương Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Email: giangpth@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0973.3773791

Nhiệm vụ được phân công

- Chuyên trách công tác pháp chế; - Đề xuất nhiệm vụ thuộc lĩnh vực pháp chế để xây dựng kế hoạch về công tác pháp chế; - Quản lý, lưu trữ hồ sơ thuộc lĩnh vực pháp chế; - Soạn thảo báo cáo, tổng kết về công tác pháp chế; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Dữ liệu đang được cập nhật...

VII. Liên hệ

Phòng thanh tra pháp chế

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02083.841.007

Email : http://tnue.edu.vn/phong-thanh-tra-phap-che-1