Đang xử lý.....

Quy chế đào tạo thạc sỹ 

Quản trị viên

1. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của bộ giáo dục năm 2015

2. QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131 /QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

3. Quy định 1397 về công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Thái Nguyên

4. Quyết định bổ sung sửa chữ 1 số điều về Quy định đào tạo thạc sĩ 

5. Thông tư Số: 25/2017/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

6. DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

loading....