Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

 

1. Sứ mạng

      Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

2. Tầm nhìn

      Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong giáo dục với ưu tiên phát triển về giáo dục STEM, giáo dục đa văn hóa, dạy - học theo tiếp cận chuẩn đầu ra; ngang tầm với các trường đại học sư phạm trong khu vực Đông Nam Á và xu hướng hội nhập quốc tế; kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung

      Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2022 là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo và các nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; tự thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.

3.2. Mục tiêu cụ thể

      - Cơ cấu tổ chức, nhân sự: Tái cấu trúc nhà trường nhằm giảm đầu mối phù hợp với quản lý chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới; giảm từ 5 - 10% cán bộ phục vụ tại các phòng, ban.

      - Cơ cấu ngành nghề đào tạo: Thực hiện 2 mô hình đào tạo giáo viên gồm đào tạo tiếp nối và đào tạo song song.

      + Đào tạo tiếp nối gồm các ngành: Toán; Tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học xã hội; thực hiện đào tạo cơ bản 2 năm đầu; 2 năm tiếp theo đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng dạy học Toán; Khoa học Tự nhiên; Lịch sử - Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý;Tin – Công nghệ.

      + Đào tạo theo mô hình song song gồm các ngành: Giáo dục Tiểu học, Mầm non; Tâm lý – Giáo dục; Giáo dục công dân; Giáo dục Nghệ thuật; Giáo dục Thể dục.

      + Mở mới 10 chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng 01 chương trình bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm (GVSP); Xây dựng và thực hiện từ 8 đến 10 chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý phục vụ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng và thực hiện 03 chương trình hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên gặp khó khăn trong học tập.

      - Mục tiêu về nghiên cứu khoa học: Hình thành từ 3-5 nhóm nghiên cứu chuyên sâu, tăng số bài báo và công trình nghiên cứu khoa học giáo dục; Đảm bảo có từ 30 đến 40 giảng viên có công bố quốc tế; 100-150 công bố quốc tế trong giai đoạn 5 năm.

      - Mục tiêu về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Rà soát và điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn cho phù hợp với yêu cầu đổi mới; Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; bổ sung giảng viên có trình độ cao về khoa học giáo dục; Phát triển 08 cộng đồng học tập của giảng viên; Đảm bảo 100% chương trình đào tạo được tự đánh giá và 06 chương trình được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.

      - Mục tiêu về hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo nước ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học:

      + Trao đổi 80 - 120 lượt giảng viên và 400 -500 sinh viên;

      + Thực hiện các ký kết về đào tạo, nghiên cứu với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

4. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết; sáng tạo; thích ứng; hội nhập; phát triển”.