Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

 

1. Sứ mạng

      Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

2. Tầm nhìn

      Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong giáo dục với ưu tiên phát triển về giáo dục STEM, giáo dục đa văn hóa, dạy - học theo tiếp cận chuẩn đầu ra; ngang tầm với các trường đại học sư phạm trong khu vực Đông Nam Á và xu hướng hội nhập quốc tế; kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.

3. Mục tiêu giáo dục

      Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông; Thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo và các nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; Tự thích ứng để học tập suốt đời; Có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.

4. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết; sáng tạo; thích ứng; hội nhập; phát triển”.