Đang xử lý.....

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Đại học, mã số ĐH2019-TN04-03 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan là chủ nhiệm

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Đại học, mã số ĐH2019-TN04-03 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan là chủ nhiệm

Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học, mã số ĐH2019-TN04-01 do ThS. Thái Quốc Bảo là chủ nhiệm

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học, mã số ĐH2019-TN04-01 do ThS. Thái Quốc Bảo là chủ nhiệm

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp cơ sở năm 2022

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Cơ sở năm 2022

Thông báo Về việc Nghỉ tết Dương lịch năm 2022

Sửa đổi một số điều trong Quy định đào tạo đại học của Trường Đại học Sư phạm ban hành theo Quyết định số 4748/QĐ-ĐHSP ngày 16/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ, Mã số: B2020 - TNA - 09 do PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý là chủ nhiệm

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ, Mã số: B2020 - TNA - 09 do PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý là chủ nhiệm

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản