Đang xử lý.....

Thông tin các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ

Bộ môn ngoại ngữ

TS Phạm Thị Huyền

Khoa Giáo dục chính trị

Đội ngũ nhà khoa học có học vị Tiến sĩ

Khoa Lịch sử

TS.ĐỒNG VĂN QUÂN

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Vũ Minh Tuyên

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Nguyễn Thị Khương

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Ngô Thị Lan Anh

Khoa Giáo dục chính trị

TS. TRẦN THỊ LAN

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Hoàng Thu Thuỷ

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Vũ Thị Thủy

Khoa Giáo dục chính trị

TS. Nguyễn Viết Thắng

Khoa Sinh học

GVC.TS. Đinh Thị Phượng

Khoa Sinh học