Đang xử lý.....

Các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

Phùng Thị Hồng Dung

 CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TÌNH HÌNH COVID 2021

STT

SỐ/ KÝ HIỆU - TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

CHI TIẾT

1 - Số 259/ĐHTN-VP V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong  phòng, chống dịch COVID - 19 26/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
2 - Số 239/ĐHTN V/v lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 24/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
3 - Số 769/ĐHSP-ĐT V/v triển khai đào tạo trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết 17/02/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
4 - Số 213/ĐHTN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID - 19 sau Tết Nguyên đán 2021 16/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
5 - Số 768/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 sau Tết Nguyên đán 2021 16/02/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
6 - Số 163/BC-ĐHTN BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đại học Thái Nguyên 01/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
7 - Số 442/BGDĐT-GDĐH V/V TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 01/02/2021 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Xem chi tiết
8 - Số 418/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 01/02/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
9 - Số 410/ UBND-KGVX V/V CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 31/01/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
10 - Số 408/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 29/01/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
11 - Số 53/ĐHSP-HCTC V/V ĐIỀU CHỈNH LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU - NĂM 2020 VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 28/01/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
12 - Số 38/UBND-VP V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 28/01/2021 UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG Xem chi tiết

13

Số 05/CT-TTg CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

28/01/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xem chi tiết

14

SỐ 79/CT-BGDĐT CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

28/01/2021

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Xem chi tiết

15

SỐ 150/ĐHTN V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

28/01/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Xem chi tiết

 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TÌNH HÌNH COVID 2020

STT

VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

CHI TIẾT

1

Số 19/CT-TTg Chỉ thị Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/4/2020

Xem chi tiết

2

Số 3949/CV-BCĐ V/v tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

24/7/2020

Xem chi tiết

3

Số 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

4

Số 3961/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

5

Số 2208/SYT-NVY V/v phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên)

26/7/2020

Xem chi tiết

6

Số 6082/VPCP-KGVX V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/7/2020

Xem chi tiết

7

Số 167/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

26/7/2020

Xem chi tiết

8

Số 257/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

27/7/2020

Xem chi tiết

9

Số 1252/SGTVT-QLVTPT&NL V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

27/7/2020

Xem chi tiết

10

Số 1294/ĐHTN-CTHSSV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/7/2020

Xem chi tiết

11

Số 2805/UBND-KGVX V/v tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

27/7/2020

Xem chi tiết

12

Số 2110/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

28/7/2020

Xem chi tiết

13

Số 1321/TB-ĐHTN Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Thái Nguyên tại Hội nghị ngày 28/7/2020

29/7/2020

Xem chi tiết

14 Số 172/CV-BCĐ V/v khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 30/7/2020 Xem chi tiết
15 Số 2046/SXD-QLN V/v Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu chung cư, ký túc xa cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/8/2020 Xem chi tiết
16 Số 1480/ĐHTN V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người học đầu năm học mới 16/8/2020 Xem chi tiết
loading....