Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 75
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1824/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thông tin thư viện Quyết định Ban hành Nội quy Thư viện của Trường Đại học Sư phạm 18/05/2021
1768/ QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Vv ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 14/05/2021
1779/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2020-2021 14/05/2021
1780/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Hướng dẫn Hành chính tổ chức V/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021 14/05/2021
1108/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định V/v ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 23/03/2021
1048/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 18/03/2021
1004/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2021 11/03/2021
10/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2021 08/03/2021
817/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Trường ĐHSP năm 2021 24/02/2021
4431/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Nhà đa năng 09/12/2020
4308/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Quyết định V/v áp dụng hóa đơn điện tử 02/12/2020
3971/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Thông báo giá điện, nước sinh hoạt của sinh viên ở Ký túc xá 12/11/2020
3704/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020 30/10/2020
3696/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 30/10/2020
3728/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Khoa học công nghệ Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách phục vụ đào tạo của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/10/2020
2936/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định V/v Ban hành Quy định về công tác văn thư, soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Sư phạm 15/09/2020
2751/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/09/2020
2129/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 28/07/2020
2077/ĐHSP-KHTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Kế hoạch tài chính V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021 27/07/2020
1568/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/07/2020