Đang xử lý.....

TS. Vũ Minh Tuyên 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1. Họ và tên: Vũ Minh Tuyên

2. Giới tính: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Năm sinh: 06/8/1960

5. Học vị: Tiến sĩ, năm nhận học vị: 2001

6. Nước công nhận học vị: Việt Nam

7. Học hàm, năm nhận học hàm:

8. Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa

9. Cơ quan và đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Chính trị-Trường ĐH Sư phạm-ĐHTN

10. Điện thoại: 0912910802

11. Email: vuminhtuyen@dhsptn.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

      Năm tốt nghiệp: 1987

      Ngành tốt nghiệp: Triết học

2. Sau đại học

     - Tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Triết học năm 2001, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn

     - Bồi dường kiến thức tôn giáo tại Viện nghiên cứu tôn giáo năm 2002

     - Bồi dưỡng kiến thức Triết học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2003

     - Bồi dưỡng kiến thức GV Những nguyên lý cơ bản của CNMLN tại TT bồi dưỡng GV Mác – Lênin năm 2009

     - Bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ hàng năm của Bộ.

4. Trình độ tin học: Văn phòng

5. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga C1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Từ 8/1988 đến 7/2004: Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

2. Từ 2004 – nay: Giảng viên khoa khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (liệt kê khoảng 05 sách, giáo trình, bài báo tiêu biểu đã được công bố trong 05 năm gần đây)

1. Vũ Minh Tuyên: Giáo trình Tôn giáo học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.

2. Vũ Minh Tuyên: Đạo làm người trong nhân sinh quan Phật giáo, Trong sách  ”Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam”, NXB Lý luận chính trị, H, 2014.

3. Vũ Minh Tuyên (Đồng tác giả): Quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam, NXB Đại học Thái Nguyên, 2015.

4. Ngô Th Lan Anh - Vũ Minh Tuyên (Đồng chủ biên): Phật giáo trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam, NXB Đại học Thái Nguyên, 2016.

5. Vũ Minh Tuyên: Một số biện pháp cơ bản trong việc ngăn chặn sự tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật trong sinh viên của Đại học Thái Nguyên hiện nay, Hiện tượng tôn giáo mới và ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của thế hệ trẻ ở miền Bắc hiện nay, NXB Hồng Đức, 2017.

V. CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐÃ THAM GIA (Liệt kê các dự án giáo dục đào tạo đã, đang tham gia)

Dự án ETEP

VI. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN/CBQLGDPT

Có kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên PT

 

 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người khai

 

 

 

Vũ Minh Tuyên

 

 

 

loading....