Đang xử lý.....

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà  

LÝ LỊCH KHOA HỌC

                                                                                                                                                                                  

I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà

Giới tính:  Nữ

Năm sinh: 23/03/1981

Nơi sinh: Tiên Yên, Quảng Ninh

Quê quán: Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Chức vụ: Trợ lý Khoa học khoa.

Học vị: Tiến sĩ;  Năm: 2014;  Chuyên ngành: Triết học (CNDVBC & CNDVLS)

Môn học giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN, Triết học, Mỹ học, Giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học, Triết học phương Tây hiện đại, Đạo đức học.

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị - Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Điện thoại: 0975548585

Email: nguyenha072007@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2013, tại trường Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

- Tốt nghiệp Cao học năm 2008, ngành Triết học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- Nhận học vị Tiến sỹ năm 2014, ngành Triết học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

III. Các công trình khoa học đã công bố

  1. Bài báo đăng Tạp chí trong nước

1. Nguyễn Thị Thanh Hà (2010), Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong giáo dục đạo đức cho sinh viên, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 7/2010.

2. Nguyễn Thị Thanh Hà (2010), Kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong giáo dục sinh viên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 8/2010.

3. Nguyễn Thị Thanh Hà (2013), Xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 12/2013.

4. Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền (2017), “Một số vấn đề về việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 12/2/2017.

5. Nguyễn Thị Thanh Hà, Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền (2018), “Vai trò của hậu phương Bắc Thái trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 07/2018.

6. Nguyễn Thị Thanh Hà (2019), “Một số vấn đề về việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2, 05/2019

7. Nguyễn Thị Thanh Hà (2019), “Giáo dục tư tưởng và thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 10/2019.

 

  1. Bài báo đăng Hội nghị trong nước

1. Nguyễn Thị Thanh Hà, Khái niệm lối sống trong Triết học Mác - Lênin, Kỷ yếu hội thảo khoa học Giá trị học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn giảng dạy ở Đại học Thái Nguyên, Kỷ yếu hội thảo khoa học Giá trị học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn giảng dạy ở Đại học Thái Nguyên, tháng 5/ 2013.

2. Nguyễn Thị Thanh Hà, “Phương pháp tạo hứng thú cho người học trong dạy học các môn Lý luận chính trị”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Dạy học các môn Lý luận chính trị trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, tháng 5/ 2015.

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

  1. Cấp Bộ/Tỉnh

      + Sự xuống cấp đạo đức xã hội hiện nay - vấn đề và giải pháp, Mã số: B15– 07.

( Tham gia, nghiệm thu năm 2016, loại tốt)

V. Sách và Giáo trình

1. Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, (thành viên) 2013. (Sách tham khảo).

2. Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, (thành viên) 2014. (Sách tham khảo).

3. Ngô Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Hà (Đồng chủ biên), Giáo trình Mỹ học, Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên, 2016.  

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng về khoa học - công nghệ

 

 

Xác nhận của cơ quan

Thái Nguyên, ngày    tháng    năm 2019

Người khai kí tên

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

loading....