Đang xử lý.....

TS. Hoàng Thu Thuỷ  

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. Thông tin chung

Họ và tên: Hoàng Thu Thuỷ

Giới tính:  Nữ

Năm sinh: 28/4/1981

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Vũ Thành, Bình Lục, Hà Nam

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Lịch sử Đảng CSVN

Môn học giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Chuyên đề Lịch sử Đảng CSVN, Văn kiện Đảng, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới, Phương pháp dạy học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng CSVN, Chính sách giáo dục của Đảng CSVN, Chính sách đối ngoại của Đảng CSVN.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị - Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Điện thoại: 0977559266

Email: hoangthuthuy@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2003, tại trường Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2007, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2014, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

III. Các công trình khoa học đã công bố

  1. Bài báo đăng Tạp chí trong nước:

[1]. Hoàng Thu Thuỷ (2010), “Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 1997 đến nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 3, tr.68-72.

[2]. Hoàng Thu Thuỷ (2012), “Thành tựu và hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và một số bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 100, số 12, tr.75-79.

[3]. Hoàng Thu Thuỷ (2013), “Tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 112, số 12, tr.19-22.

[4]. Hoàng Thu Thuỷ (2013), “Công tác xoá đói giảm nghèo tại vùng miền núi Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 2001-2010”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 206, tr.60-63.

[5]. Hoàng Thu Thuỷ (2015), “Gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 226, tr.70-72.

 [6]. Trần Thị Lan, Hoàng Thu Thuỷ (2017), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và giá trị phương pháp luận đối với cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt, tháng 6, tr.27-30.

[7]. Vũ Quang Vinh, Hoàng Thu Thuỷ (2017), “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”,Tạp chí Lý luận chính trị, số 6, tr.64-68.

[8]. Hoàng Thu Thuỷ, Lý Trung Thành (2018), Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – Người đặt nền móng  cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 179, số 03, tr.45-48.

[9]. Ngô Thị Lan Anh, Hoàng Thu Thuỷ (2018), Ý nghĩa của Đạo Hiếu đối với quan hệ gia đình ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 191, số 15, tr.9-13.

[10]. Hoàng Thu Thuỷ, Lý Trung Thành, Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số - Thực tiễn ở tỉnh Thái Nguyên, Khoa học và công nghệ 16 (2019) 16-21

  1. Bài báo đăng Hội nghị trong nước:

[1]. Hoàng Thu Thuỷ (2007), “Quán triệt chủ đề Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào việc giảng dạy: Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội Đảng lần thứ X vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội, tháng 1, tr.332-337.

 [2]. Hoàng Thu Thuỷ (2010), “Hướng về sinh nhật Bác, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại, Khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, tháng 5, tr.73-76.

[3]. Hoàng Thu Thuỷ, Thái Hữu Linh (2016), “Vai trò của phương pháp dạy học tích cực trong nâng cao kỹ năng thực hành môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên”, Kỷ yếu hội thảo trường Sư phạm trong phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục mới, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4]. Hoàng Thu Thuỷ, Vương Thị Yến (2016), “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”, Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc 2016, ĐHSP TP Hồ Chí Minh, tr. 144-150.

[5]. Hoàng Thu Thuỷ (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở vùng miền núi Đông Bắc Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tr.273-279.

[6]. Hoàng Thu Thuỷ, Trần Thị Lan (2019), Phát triển kinh tế tư nhân - từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Vấn đề lý luận và thực tiễn, Đại học Hải Phòng, tr.206-212.

  1. IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì
  1. Cấp Đại học/cơ sở

[1]. Đề tài cấp đại học: Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Mã số: ĐH2012-TN04-04, Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, bảo vệ năm 2012.

V. Sách và Giáo trình

[1]. Sách chuyên khảo: Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam (Chủ biên), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2016.

 [2]. Sách tham khảo: Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 - Cái nhìn sau nửa thế kỷ (Đồng tác giả), Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2017.

[3]. Sách tham khảo: Lịch sử Đảng bộ phường Túc Duyên (1946-2016) (Chủ biên), Nxb Lao động, 2018.

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

 

 

Xác nhận của cơ quan

Thái Nguyên, ngày 30  tháng 1  năm 2019

Người khai kí tên

 

 

Hoàng Thu Thuỷ

 

loading....