Đang xử lý.....

TS. Vũ Thị Thủy 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

 

1. Họ và tên: Vũ Thị Thủy

2. Năm sinh: 23/07/1979                                     

3. Nam/Nữ: Nam

4. Cơ quan công tác

Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Người đứng đầu cơ quan: Vũ Minh Tuyên

Địa chỉ cơ quan: Số 20, Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website cơ quan:   http://www.dhsptn.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 02803-851013    

 

5. Chức vụ hiện nay: Phó trưởng bộ môn TTHCM & LSĐCSVN

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 12, tổ 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại di động: 0982633373

Email: vuthuy.dhsptn@gmail.com

7. Kinh nghiệm công tác (nêu các công việc đã/đang làm liên quan đến xây dựng/biên soạn/thẩm định CT GDPT/SGK phổ thông)

1.  Tham dự xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD tại ĐHSP Thái Nguyên

2. Tham dự hội thảo xây dựng chương trình môn GDCD tại ĐHSP Thái Nguyên

3. Tham gia tập huấn chương trình mới cấp Bộ năm 2019

8. Chức danh khoa học:

II. Quá trình đào tạo.

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành, chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐHSP Thái Nguyên

Giáo dục công dân

2001

Thạc sĩ

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh học

2006

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chính trị học

2017

10. Trình độ ngoại ngữ

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

B2- Tiếng Anh bậc

x

x

x

x

2

Tiếng Anh (VBII – CQ)

 

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi làm việc

Công việc đảm nhiệm

2001  - đến nay

Trường ĐHSP, ĐHTN

Giảng viên

12. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo và bài báo khoa học

12.1. Sách, giáo trình

TT

Tên sách, giáo trình

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi

xuất bản

     Năm

  xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12.2. Sách chuyên khảo

TT

Tên sách, giáo trình

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm

xuất bản

1

Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Đồng tác giả

ĐHSPHN

2015

2

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam hiện nay

Tham gia

ĐHSPTN

2015

III. Các công trình khoa học đã công bố

1. Vũ Thị Thủy (2010), Những thành tựu cơ bản và vấn đề đặt ra trong việc thực hiện bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 66 (4), tr. 25-28.

2. Vũ Thị Thủy (2010), “Tìm hiểu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề bình đẳng dân tộc”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 68 (6), tr. 38-42.

3. Vũ Thị Thủy (2011), “Những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện vấn đề bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 80, (4), tr. 77-80.

4. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2012), “Tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản để thực hiện chuyển giao quyền lãnh đạo trong nội bộ ĐCS cầm quyền và liên hệ với thực tiễn ĐCSVN”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 94 (6), tr. 131-136.

5. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2012), “Những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 94, (6), tr. 137-142.

6. Vũ Thị Thủy (2012),  “Giá lý luận và thực tiễn cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 100 (12), tr. 63-66.

7. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2012), “Vai trò của văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận (7+8), tr. 33-35.

8. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2013),  “Ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, T. 112 (12/1), tr. 73-77.

9. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2013), “Mối quan hệ giữa nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp trong việc phát triển kinh tế ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, T. 112 (12/1), tr. 279-281.

10. Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan (2015), “Kết hợp phương pháp nêu vấn đề về thảo luận nhóm trong giảng dạy nội dung "sứ mệnh lịch sử của GCCN" thuộc học phần những NLCB của CNM-LN, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T.143 (13/1), tr. 49-54.

11. Vũ Thị Thủy (2015), “Quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 145 (15), tr. 103-109.

12. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2015), Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (235), tr. 7-9.

13. Vũ Thị Thủy (2015) (tham gia), Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, tr. 288-304.

14. Vũ Thị Thủy (2015) (tham gia), Quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam hiện nay, NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

15. Vũ Thị Thủy (2016), “Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (242), tr. 149-151.

16. Vũ Thị Thủy (2016) “Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 157 (12/2), tr. 73-76.

17. Vũ Thị Thủy (2016) “Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (250), tr. 9-11.

18. Vũ Thị Thủy (2017) “Thực hiện đoàn kết các dân tộc - nền tảng của chính sách dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T.163, (03/1), tr. 211-214.

19. Vũ Thị Thủy (2016) “Thực hiện công tác định canh định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T.163, (03/2), tr. 3-6.

20. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2017)Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T.183, (7), tr. 117-122.

21. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2018)Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay”,  Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên T.186, (10), tr. 11-16.

22. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2019): Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay”,  Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 196, số03 2019, trang 29-36.

23. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2019): Cơ sở lý luận về tích cực phương pháp hóa phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 196, số 05, trang  69-74..

24. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2019): Vận dụng phương pháp tự học trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay , Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập Tập 196, số 05, trang  89-96..

25. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2019): Quan điểm của Hồ Chí Minh về phương hướng và biện pháp đấu tranh, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 205, số 12, 2019, trang 53-59.

26. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2020): Vai trò của phương pháp thảo luận nhómtrong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 225, số 04, 2020, trang 42-49.

27. Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền (2020): Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 225, số 04, 2020, trang 34-41.

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã chủ trì hoặc tham gia

Thời gian

Tên đề tài

Tư cách tham gia

Cơ quan quản lý

2012

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài khoa học cấp Đại học Thái Nguyên.

Tham gia

ĐHTN

2013

Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh Miền núi Đông Bắc Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Đề tài khoa học cấp Đại học Thái Nguyên.

Tham gia

ĐHTN

2014

Thiết kế bài giảng điện tử môn Tác phẩm Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị - khoa Giáo dục chính trị, trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Chủ biên

ĐHSPTN

 

    Ngày 20 tháng 05 năm 2020

                                                                                                                        NGƯỜI KHAI

                                                                                         (Chữ ký, Họ và Tên)

 

 

             Vũ Thị Thủy

 

loading....