Đang xử lý.....

TS.ĐỒNG VĂN QUÂN 

I. Thông tin chung

Họ và tên: ĐỒNG VĂN QUÂN                                                                   

Giới tính:  Nam

Năm sinh: 19/12/1962

Nơi sinh: Xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Quê quán: Lục Ba – Đại Từ - Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường,Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Triết học (CNDVBC và CNDVLS)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp (hạng I) - 7/2018

Môn học giảng dạy: Triết học, lôgic học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn

Ngoại ngữ: tiếng Nga

Địa chỉ liên hệ: Phòng Hành chính – Tổ chức, trường ĐHSP

Điện thoại: 0912021314

Email: quandv@tnue.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1986, ngành Triết học tại Đại học Tổng hợp Lêningrat - Liên Xô.

            - Tốt nghiệp Cao học năm 1999, ngành Triết học tại  Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội.

            - Nhận học vị Tiến sĩ năm 2010, ngành Triết học tại Học viện Chính tri - Hành chính Quốc gia.

III. Các công trình khoa học đã công bố

  1. Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

 

  1. Bài báo đăng Hội nghị quốc tế

 

  1. Bài báo đăng Tạp chí trong nước

1. Đồng Văn Quân (2004), ““Dân là gốc" trong quan niệm của Khổng Tử”, Tạp chí Khoa học chính trị, (số 4), TP Hồ Chí Minh.

2. Đồng Văn Quân - Nguyễn Trường Kháng (2008), “Từ "cuộc vận động dân chủ hoá nhà trường" đến "quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường" ở các trường đại học nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục,  (87/ kì 1-4), Hà Nội.

3. Đồng Văn Quân (2008), “Tổ chức Đảng trong các trường đại học với việc phát huy dân chủ cơ sở”, Tạp chí Giáo dục, (194/ kì 2-7), Hà Nội.

4. Đồng Văn Quân (2009), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về “dân”, “dân chủ” và “dân chủ trong nhà trường””, Tạp chí Giáo dục, (214/kì 2-5), Hà Nội.

5. Đồng Văn Quân (2010), “Cơ hội, thách thức đối với giáo dục đại học nước ta hiện nay và yêu cầu dân chủ hóa nhà trường”, Tạp chí Giáo dục (Tháng 12/kỳ 1), Hà Nội.

6. Đồng Văn Quân (2011), “Khoa GDCT, Trường ĐHSPTN với việc đào tạo giáo viên Giáo dục Công dân theo nhu cầu xã hội”, Tạp chí Giáo dục (9/2011), Hà Nội.

7. Đồng Văn Quân (2012), “Một số chỉ dẫn của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về dân chủ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (10/2012), Đại học Thái Nguyên.

8. Nguyễn Hữu Toàn, Đồng Văn Quân (2012), “Thực trạng dân chủ trong sinh viên ở Đại học Thái Nguyên hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (10/2012), ĐHTN.

9. Đồng Văn Quân (2014), “Tư tưởng “dân là gốc” dưới thời Lê – Nguyễn”, Tạp chí KH và CN (tháng 4/2014), ĐHTN.

10. Đồng Văn Quân (2016), “Sự phát triển tư tưởng “dân là gốc nước” trong triết học Trung Quốc thời Chiến Quốc”, Tạp chí KH và CN (tháng 6/2016), ĐHTN.

11. Đồng Văn Quân (2016), “Tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên với việc phát huy dân chủ trong sinh viên ở Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Giáo dục (tháng 10/2016), Hà Nội.

12. Đồng Văn Quân (2017), “Các kiểu chế độ dân chủ trong lịch sử và  nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 175 (15), tháng 12/2017 ĐHTN.

13. Đồng Văn Quân (2018), “Về bản chất mâu thuẫn của vận động”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 186, số 10, Tr. 177 - 181, ĐHTN.

14. Đồng Văn Quân (2019), Truyền thống "Lấy dân làm gốc"  của dân tộc Việt và tư tưởng "Dân là gốc" dưới thời Lí - Trần”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 205, số 12, Tr. 77 - 81, ĐHTN.

 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

  1. Cấp Nhà nước

1. Tên đề tài, mã số, năm nghiệm thu, xếp loại

  1. Cấp Bộ/Tỉnh

+ B2000 – 03 – 40: Dân chủ học đường trong các trường sư phạm miền núi phía bắc - thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu 2002, xếp loại tốt).

+ B2004 - 03 – 62: Nghiên cứu một số giải pháp giáo dục CT – TT đối với học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hiện nay (Tham gia, nghiệm thu 2004, loại tốt).

  1. Cấp Đại học/cơ sở

+ Một số nghiên cứu mở rộng đối với phép Tam đoạn luận của Arixtốt, nghiệm thu 1998, xếp loại tốt.

+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đại học Thái Nguyên hiện nay, Đề tài KHCN cấp Đại học, mã số ĐH2011-04-23, Đồng Văn Quân chủ trì; bảo vệ ngày 03/4/2013, xếp loại tốt.

V. Sách và Giáo trình

  1. Đồng Văn Quân, Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, năm 2014. Sách chuyên khảo.
  2. Đồng Văn Quân, Giáo trình Lôgic học, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2014.
  3. Đồng Văn Quân, Giáo trình Lôgíc học ký hiệu, Nxb ĐHTN, TN 2016
  4. Đồng Văn Quân, Giáo trình Nguyên tắc thống nhất giữa phép biện chứng, logic học và lý luận nhận thức, Nxb ĐHTN, TN 2019

VI. Hướng dẫn sau đại học

            Hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn loại giỏi; hướng dẫn 01 học viên đang làm luận văn.

VII. Khen thưởng về khoa học - công nghệ

loading....