Đang xử lý.....

TS. Nguyễn Văn Tuyên 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUYÊN                                         

Giới tính:  Nam

Năm sinh: 1969

Nơi sinh: Xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Quê quán: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

Đơn vị công tác: Phòng Công tác học sinh sinh viên

Chức vụ: Phó trưởng Phòng phụ trách

Học vị: Tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

Môn học giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Chính trị

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, trình độ C. Tiếng Anh, trình độ B2.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác học sinh sinh viên

Điện thoại: 0914.322.834

Email: tuyennv@tnue.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2001, tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006, tại Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ (2019) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

III. Các công trình khoa học đã công bố

          Sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam, Nxb Đại học Thái Nguyên

  1. Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Thái Văn Long – Nguyễn Văn Tuyên (năm 2013), “Về khái niệm "An ninh con người"", Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - Hành chính, Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tập 17 (số 5), tr. 3-10.

[2]. Nguyễn Văn Tuyên (2015), "Đẩy mạnh công tác giao dục đạo đức cho sinh viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 136 (số 06), tr.33-36.

[3]. Nguyễn Văn Tuyên (2015), "Phát huy động lực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Đặc san Hồ Chí Minh học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (số 2) tr.86-90.

[4]. Nguyễn Văn Tuyên (2015), "Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Thiết bị giáo dục.

       [5] Nguyễn Văn Tuyên (2017), “Một số vấn đề về hệ giá trị của con người Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội.

       [6] Nguyễn Văn Tuyên (2018), “Những nhân tố tác động đến sự biến đổi giá trị của con người Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội.

       [7]. Nguyễn Văn Tuyên, (2019), “Phát huy giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục lý luận.

       [8]. Nguyễn Văn Tuyên, (2020), “Phát huy giá trị truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

  1. Bài báo đăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước

[1]. Nguyễn Văn Tuyên (2002), "Tìm sự đồng nhất trong khác biệt nhằm tập hợp lực lượng – nét đặc sắc trong tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

[2]. Nguyễn Văn Tuyên (năm 2006), “Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[3]. Nguyễn Văn Tuyên (2011), "Nhân tố tác động và ý nghĩa sự lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam của Hồ Chí Minh", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 100 năm ngày Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011), Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng.

[4]. Trần Văn Khôi – Nguyễn Văn Tuyên (2015), "Ngọn nguồn tư tưởng tự do, độc lập của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập", Hội thảo khoa học "Tuyên ngôn Độc lập – Giá trị dân tộc và thời đại", Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – Bảo tàng Hồ Chí Minh.

[5]. Nguyễn Văn Tuyên (2015), "Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Hội thảo khoa học cấp Trường.

  1. Cấp Đại học/cơ sở

[1]. Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên chuyên ngành lý luận chính trị), nghiệm thu năm 2006, xếp loại tốt.

 

 

 

 

 

loading....