Đang xử lý.....

Công văn về việc Xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Công văn V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2019

Kế hoạch tuyển tạo nguồn giảng viên năm 2019

Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Công văn về việc Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Công văn về việc Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

Điều lệ Giải cầu lông cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2019

Điều lệ Giải bóng đá cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2019

Điều lệ Giải bóng bàn cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2019