Đang xử lý.....

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

Chủ tịch Công đoàn Trường

TS Từ Quang Tân

Email: tantq@tnue.edu.vn

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

ThS Nguyễn Văn Dũng

Email: dungnv@tnue.edu.vn

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

TS Đỗ Thùy Chi

Email: chidt@tnue.edu.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Từ Quang Tân

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng

3. Đ/c Đỗ Thùy Chi

4. Đ/c Phạm Thị Huyền

5. Đ/c Đoàn Dũng Trí 

BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Phạm Thị Huyền: Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Đoàn Dũng Trí: Ủy viên

3. Đ/c Đỗ Thị Tường Chinh: Ủy viên

4. Đ/c Phạm Thị Thùy: Ủy viên

5. Đ/c Đỗ Thị Trinh: Ủy viên

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

► QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ... Xem chi tiết. 

  1. Lễ khai mạc Giải bóng chuyền hơi (Nam Nữ) CBVC, NLĐ năm 2020 
  2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020
  3.  KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN NĂM 2021
  4. BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
  5. ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG COVID 19
  6. Giải bóng đá Futsal cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2022

  7. Bế mạc Giải Bóng đá FUTSAL cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2022

VĂN BẢN

 - Số: 10/ĐL-CĐCS ngày 02 tháng 3 năm 2021

- HỘI THI ẢNH ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 2021 ... Xem chi tiết.

- Điều lệ Giải Bóng đá nam cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2021 ... Xem chi tiết. 

LIÊN HỆ

 Dữ liệu đang được cập nhật...