Đang xử lý.....

I. Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường có các thành viên đương nhiên, thành viên được bầu chọn và thành viên mời; Số lượng thành viên Hội đồng Trường là 19 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 01 Thư ký.

2. Thành viên Hội đồng Trường gồm:

a) Thành viên đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường.

b) Thành viên được bầu chọn: Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của một số khoa, viện trực thuộc Trường, là những người có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ;

c) Thành viên mời, gồm: Đại diện Đại học Thái Nguyên; một số thành viên bên ngoài Trường đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường.

II. Ban chấp hành

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS Hà Trần Phương

 

Danh sách THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 • PGS.TS. Hà Trần Phương

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

 • TS. Phạm Thị Huyền

  Thư ký Hội đồng trường

 • PGS.TS. Mai Xuân Trường

  Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP

 • PGS.TS Nguyễn Danh Nam

  Phó trưởng ban phụ trách Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên

 • TS Từ Quang Tân

  Phó hiệu trưởng

 • TS. Đồng Văn Quân

  Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP

 • PGS.TS. Cao Thị Hà

  Trường Đại học Giáo dục

 • PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

  Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP

 • TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

  Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐHSP

 • PGS.TS Bùi Đức Nguyên

  Phó Hiệu trưởng

 • TS. Trần Thị Minh Huế

  Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP

 • PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường

  Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Đại học Thái Nguyên

 • PGS.TS. Phạm Việt Đức

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

 • TS. Nguyễn Thị Quốc Hòa

  Trưởng phòng GD Thành phố Thái Nguyên

 • ThS. Trần Văn Hưng

  Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

 • ThS. Lê Kim Anh

  Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Thái Nguyên

 • ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

  Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung, TP Thái Nguyên

 • Dương Tuệ Đan

  Sinh viên

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

1. Quyết nghị về định hướng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển tổng thể của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

2. Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường.

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư, huy động nguồn lực cho sự phát triển của Trường.

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trường.

5. Giám sát việc thực hiện quyết nghị của Hội đồng Trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường.

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường.

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế thành viên của Hội đồng Trường.

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường.

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Đại học Thái Nguyên để xem xét, quyết định.

11. Hội đồng Trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường để triển khai các công việc của Hội đồng Trường.

IV. Quy chế hoạt động

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2016-2017...xem chi tiết

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường...xem chi tiết

3. Quyết nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 ... xem chi tiết.

 

V. Hoạt động

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

VI. Văn bản
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
02/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tài liệu Đảng ủy Nghị Quyết của Hội đồng trường Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm 17/06/2023
38/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tài liệu Đảng ủy Nghị quyết của Hội đồng trường 25/12/2020
19/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tài liệu Đảng ủy Nghị Quyết Hội nghị thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng trường 21/09/2020
VII. Liên hệ

Chủ tịch hội đồng trường: PGS. TS Hà Trần Phương - Email: phuonght@tnue.edu.vn

Thư ký hội đồng trường: TS. Phạm Thị Huyền - Email:huyenpt@tnue.edu.vn

Email Hội đồng trường: hoidongtruong@tnue.edu.vn

Số điện thoại văn phòng: