Đang xử lý.....

I. Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường có các thành viên đương nhiên, thành viên được bầu chọn và thành viên mời; Số lượng thành viên Hội đồng Trường là 21 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 01 Thư ký.

2. Thành viên Hội đồng Trường gồm:

a) Thành viên đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường.

b) Thành viên được bầu chọn: Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của một số khoa, viện trực thuộc Trường, là những người có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ;

c) Thành viên mời, gồm: Đại diện Đại học Thái Nguyên; một số thành viên bên ngoài Trường đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường.

II. Ban chấp hành

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS Hà Trần Phương

Email: phuonght@tnue.edu.vn

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

TS Nguyễn Hữu Toàn

Email: toannh@tnue.edu.vn

Danh sách THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 • PGS.TS. Hà Trần Phương

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

 • TS. Nguyễn Hữu Toàn

  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường

 • TS. Phạm Thị Huyền

  Thư ký Hội đồng trường

 • PGS.TS. Mai Xuân Trường

  Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP

 • PGS.TS Từ Quang Tân

  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

 • PGS.TS Bùi Đức Nguyên

  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 • PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

  Trưởng khoa Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP

 • PGS.TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

  Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP

 • TS. Trần Thị Minh Huế

  Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP

 • PGS.TS Trần Nguyên An

  Trưởng khoa Khoa Toán, Trường ĐHSP

 • TS. Ôn Thị Mỹ Linh

  Trưởng phòng Phòng KHCN&HTQT, Trường ĐHSP

 • TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

  Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHSP

 • ThS. Đoàn Dũng Trí

  Phó Trưởng phòng Phòng KH-TC, Trường ĐHSP

 • PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường

  Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Đại học Thái Nguyên

 • PGS.TS Nguyễn Danh Nam

  Trưởng ban Ban Đào tạo và Quản lý người học, Đại học Thái Nguyên

 • PGS.TS. Phạm Việt Đức

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

 • TS. Nguyễn Thị Quốc Hòa

  Trưởng phòng GD Thành phố Thái Nguyên

 • ThS. Trần Văn Hưng

  Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

 • ThS. Lê Kim Anh

  Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Thái Nguyên

 • ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

  Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung, TP Thái Nguyên

 • Dương Tuệ Đan

  Sinh viên

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác bằng nghị quyết, giao Hiệu trưởng thực hiện.
2. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường và một số văn bản khác theo quy định của pháp luật. 
3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế hằng năm; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, giao Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. 
4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường bằng nghị quyết; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật. 
5. Quyết định và trình Đại học Thái Nguyên ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng theo quy trình quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; bổ nhiệm Kế toán trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng. 
6. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất (nếu cần). 
7. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học bằng nghị quyết, giao Hiệu trưởng tổ chức thực hiện; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường.

8. Quyết định chủ trương đầu tư có giá trị từ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trở lên; quyết định việc sử dụng tài sản công của Trường vào mục đích kinh doanh và cho mượn, cho thuê, giao cho Hiệu trưởng quyết định chủ trương sử dụng tài sản công của Trường trong các trường hợp khác; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Nhà trường theo kết quả, hiệu quả công việc (nếu có). 
9. Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị cán bộ - viên chức của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường. 
10. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường. 
11. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác phù hợp với quy định của pháp luật./.

V. Hoạt động

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

VI. Văn bản
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
02/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tài liệu Hội đồng trường Nghị Quyết của Hội đồng trường Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm 17/01/2023
38/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tài liệu Hội đồng trường Nghị quyết của Hội đồng trường 25/12/2020
19/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tài liệu Hội đồng trường Nghị Quyết Hội nghị thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng trường 21/09/2020
VII. Liên hệ

Chủ tịch hội đồng trường: PGS. TS Hà Trần Phương - Email: phuonght@tnue.edu.vn

Thư ký hội đồng trường: TS. Phạm Thị Huyền - Email:huyenpt@tnue.edu.vn

Email Hội đồng trường: hoidongtruong@tnue.edu.vn

Số điện thoại văn phòng: