Đang xử lý.....

Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục

I. Thông tin chung

Tên phòng Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục

Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Địa chỉ văn phòng: Phòng 304 và 307 - Nhà A1.

Điện thoại: 0208.3851.635

Email: phongkhaothi@tnue.edu.vn

Website: http://tnue.edu.vn/phong-khao-thi-dbclgd-1

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục có tiền thân là Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục.

Tháng 2 năm 2006, Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-TCCB ngày 9/2/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khi thành lập, Phòng có 04 cán bộ, TS. Phùng Quốc Việt (nguyên Trưởng khoa Hóa học) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, TS. Lê Hồng My và ThS. Nguyễn Đình Thao giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Xuân Hùng là chuyên viên.

Tháng 12 năm 2008, TS. Phùng Quốc Việt chuyển công tác về làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương,TS.Lê Hồng My được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng. Tháng 01 năm 2013, TS. Bùi Đức Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Tính đến tháng 11 năm 2013, Phòng có 9 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 06 chuyên viên đảm nhận 3 lĩnh vực công việc Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Đại học Thái Nguyên thực hiện tái cơ cấu tổ chức lại một số Phòng chức năng của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Đại học cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của Đại học vùng.

Tháng 6 năm 2014, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. TS. Bùi Đức Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng và TS. Trần Việt Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Tháng 10 năm 2015, TS. Ma Thị Ngọc Mai được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Tháng 1 năm 2018, PGS.TS Trần Việt Cường được luân chuyển làm Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo , PGS. TS Sỹ Danh Thường được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD. Hiện nay, Phòng có 07 cán bộ, trong đó 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên.

II. Chức năng

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường theo qui định của Luật giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

2. Nhiệm vụ

* Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ khảo thí.                  

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên về công tác khảo thí;

- Chủ trì việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi: Phối hợp với Phòng Đào tạo, giúp Hiêu trưởng chỉ đạo các Khoa/Bộ môn xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm đối với tất cả các bậc học và các loại hình đào tạo. Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học thuộc các loại hình đào tạo của Trường, bao gồm cả thi hết học phần, thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh;

- Đề xuất với Hiệu trưởng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá;

- Báo cáo Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa và đơn vị liên quan tổ chức tốt các kỳ thi hết học phần và thi tốt nghiệp:

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa/Bộ môn thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường về công tác thi và kiểm tra đối với các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy; các hệ đào tạo: sau đại học, đại học, cao đẳng;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường, báo cáo Đại học Thái Nguyên theo từng học kỳ về tình hình thi của đơn vị;

+ Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giáo viên của Trường về công tác khảo thí.

* Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và người học của Trường;

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với các đơn vị, thường xuyên tự đánh giá về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và hướng khắc phục của Trường;

- Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động đào tạo của Trường để tư vấn giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo và giúp đỡ giảng viên hoàn thiện năng lực giảng dạy;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và phối hợp với các Phòng, Ban chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược và đề ra lộ trình cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của đơn vị;

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và quốc tế (AUN);

- Phối hợp với các đơn vị công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của đơn vị, trên các phương tiện khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo, các Khoa thường xuyên thu thập thông về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp để tư vấn cho Hiệu trưởng trong quản lý đào tạo;

- Giúp Hiệu trưởng tham gia kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo của Trường theo tiêu chuẩn kiểm định của Đại học Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với các đơn vị thực hiện khắc phục những khuyến cáo do đoàn đánh giá ngoài đưa ra để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;

- Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

- Định kỳ hàng năm, báo cáo Đại học Thái Nguyên kết quả cải thiện chất lượng của đơn vị trên cơ sở tự đánh giá của Nhà trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá đồng cấp, đánh giá chuẩn đầu ra; kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học tiếp theo.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật ...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật ...

VI. Thủ tục hành chính

Dữ liệu đang được cập nhật ...

VII. Văn bản quản lý
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
633/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Khảo thí và đảm bảo chất lượng Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường ĐHSP năm 2024 22/03/2024
1557/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý phôi văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/06/2020
200/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Quy định đánh giá kế quả học tập của sinh viên đào tạo chính quy (Số 200/QĐ-ĐHSP ngày 3 tháng 2 năm 2020) 03/02/2020
5222/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Khảo thí và đảm bảo chất lượng Tập huấn phần mềm Turnitin 16/11/2018
822/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Khảo thí và đảm bảo chất lượng Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 29/03/2018
3533/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Về việc ban hành "Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên" 21/09/2016
VIII. Liên hệ

Tên phòng: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm

Email: phongkhaothi@tnue.edu.vn

Website: http://tnue.edu.vn/phong-khao-thi-dbclgd-1