Đang xử lý.....

Phòng Đào tạo

I. Thông tin chung

Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm

Điện thoại:

Bộ phận VLVH: 020 838 510 14

Bộ phận SĐH: 020 838 557 85

Trưởng Phòng: 020 836 535 59

Bộ phận Chính Quy 2: 020 838 410 27

Bộ phận Chính Quy 1: 020 838 547 46

Email: phongdaotao@tnue.edu.vn

Website http://tnue.edu.vn/phong-dao-tao-truong-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-thai-nguyen

II. Chức năng

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học, bồi dưỡng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo đại học; Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng sau đại học của Trường.

2. Nhiệm vụ

-  Đào tạo đại học:

+ Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo (chất lượng, quy mô, phương thức đào tạo) của Trường. Nghiên cứu và thực hiện Quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+  Tổ chức (tham mưu) xây dựng và quản lý chương trình đào tạo thuộc các ngành ở bậc đại học;

+ Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu quy định đối với các ngành, các hệ khác nhau được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục chung (hàng năm);

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (hệ tín chỉ);

+ Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phòng học cũng như các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ quá trình dạy và học;

+ Xây dựng, quản lý thời khóa biểu của các Khoa đào tạo, quản lý khối lượng giờ dạy của giảng viên; cùng với Phòng Kế hoạch - Tài chính tính phụ cấp giờ dạy cho các đơn vị và các giảng viên;

+ Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, mầm non tổ chức thực hành, thực tế chuyên môn, các kì thực tập sư phạm cho sinh viên theo nội dung quy định trong chương trình đào tạo; cùng với các Khoa quản lý các đợt tham quan, thực tế, thực địa;

+ Quản lý các hợp đồng đào tạo (chính quy theo địa chỉ và không chính quy cũng như bồi dưỡng giáo viên, chủ yếu về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng) với các đơn vị đối tác; quản lý hợp đồng thỉnh giảng;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị - Phục vụ cùng với các Khoa tổ chức các kì thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

+ Hướng dẫn các trợ lý đào tạo của các Khoa thực hiện quản lý kết quả học tập theo quy trình đảm bảo tính chính xác và khoa học;

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

- Chủ trì phát triển chương trình đào tạo của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Khoa hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

- Tham gia thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến công tác đào tạo;

- Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác đào tạo trong trường, chủ trì việc rà soát hệ thống văn bản quản lý công tác đào tạo của Trường dựa trên hệ thống văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản quy định của Đại học Thái Nguyên;

- Lưu trữ, quản lý điểm của người học;

- Đào tạo sau đại học;

- Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thông tin, bồi dưỡng tạo nguồn, tuyển sinh sau đại học:

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng đề xuất với Đại học Thái Nguyên về kế hoạch tuyển sinh sau đại học hàng năm;

+ Thực hiện thông báo tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh; thu lệ phí thi tuyển sinh sau đại học;

+ Tổ chức các hoạt động chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ, tổ chức các lớp ôn tập theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi;

+ Thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh theo chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên.

- Giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; xây dựng, hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo sau đại học.

+ Chủ trì xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học cho toàn khóa học;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa thực hiện đúng đủ và có chất lượng chương trình đào tạo sau đại học;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Tổ chức quản lý công tác đào tạo sau đại học:

+ Tuyển chọn nghiên cứu sinh, học viên cao học theo quy chế tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên;

+ Quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên, nghiên cứu sinh theo kế hoạch, đúng với quy chế đào tạo sau đại học;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng xét duyệt điều kiện bảo vệ luận văn, luận án, chuẩn bị hồ sơ bảo vệ, đề xuất danh sách Hội đồng đánh giá, lên kế hoạch họp Hội đồng đánh giá;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa hướng dẫn Hội đồng chấm luận văn, luận án làm tốt công tác chấm luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ đúng quy chế;

+ Hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả bảo vệ của học viên, nghiên cứu sinh để trình hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp;

+ Báo cáo Đại học Thái Nguyên ra quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách đề nghị chuyển tiếp nghiên cứu sinh.

- Giúp Hiệu trưởng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

- Thực hiện những vấn đề đột xuất có liên quan để quản lý, tổ chức công tác Khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng sau đại học do Hiệu trưởng yêu cầu.

- Lưu trữ, quản lý điểm, hồ sơ của học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

- Chuyển từ Đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ

- Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo

- Phân công lao động giữa các cán bộ viên chức trong phòng một cách hợp lý

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Dữ liệu đang được cập nhật...

VII. Văn bản quản lý
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Số 943/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 05/05/2023
Số 1250/QĐ-ĐHTN Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Sư Phạm 02/06/2022
Số 127/QĐ-ĐHTN Đại học Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên 28/01/2022
Số 4075/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022 08/10/2021
Số 3736/ĐHSP-ĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo K54 học kỳ I năm học 2021-2022 20/09/2021
2751/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/09/2020
2129/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 28/07/2020
1218/QĐ/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020 02/06/2020
3954/CV-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Báo cáo khối lượng giảng dạy năm học 2018 - 2019 23/07/2019
3920/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 22/07/2019
3797/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào trường đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2019 11/07/2019
3705/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc Công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất - năm 2019 08/07/2019
3704/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non - năm 2019 08/07/2019
896/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Ban hành đề án tuyển sinh năm 2019 18/03/2019
704/ĐHSP-ĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2 28/02/2019
509/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Đào tạo Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019 31/01/2019
115/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn 07/01/2019
5371/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm 27/11/2018
VIII. Liên hệ

Tên phòng: Phòng Đào tạo

Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm

Điện thoại:

02083851014  • bộ phận VLVH

02083855785  • bộ phận SĐH

02083653559  • Trưởng phòng

02083841027  • bộ phận Chính quy 2

02083857446  • bộ phận Chính quy 1

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn

Website: http://tnue.edu.vn/phong-dao-tao-truong-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-thai-nguyen