Đang xử lý.....

Phòng Hành Chính - Tổ Chức

I. Thông tin chung

Địa chỉ : Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3851013

Email: phonghanhchinh-tochuc@tnue.edu.vn

II. Chức năng

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức, cán bộ:

+ Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Trường như: xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, đơn vị phục vụ;

+ Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

+ Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt;

+ Giúp Hiệu trưởng đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng và hợp đồng lao động cho các đơn vị dựa trên phân tích thực trạng công việc của các đơn vị để xác định nhu cầu cán bộ;

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, báo cáo Hiệu trưởng công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định của Đại học Thái Nguyên; thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, viên chức;

+ Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy trình; thủ tục bổ nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sưcho viên chức của đơn vị theo quy định;

+ Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực, xác định vị trí việc làm của từng đơn vị trong Trường, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường đi học nghiên cứu sinh, học cao học và bồi dưỡng chuyên môn;

+ Giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng chế độ chính sách với cán bộ viên chức trong Trường: nâng bậc lương, phụ cấp theo lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch, nghỉ hưu, thôi việc, các chế độ bảo hiểm và trợ cấp khác … theo quy định;

+ Quản lý các hợp đồng làm việc với viên chức, người lao động và lao động theo thời vụ.

+ Tư vấn cho Hiệu trưởng việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức;

+ Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động. Theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức, người lao động theo yêu cầu.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

+ Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch cán bộ, viên chức và người lao động theo yêu cầu;

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động của đại đội dân quân tự vệ và tập huấn lực lượng bảo vệ hàng năm.

- Công tác hành chính, tổng hợp:

+ Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản: tổ chức thực hiện ba công khai của Trường; tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành; quản lý việc khắc dấu của Trường và sử dụng con dấu; phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, nề nếp làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị;

+ Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác;

+ Quản lý, điều động xe ô tô của Trường theo quy định.

Công tác thi đua, khen thưởng:Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường: xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp với chương trình thi đua của Đại học Thái Nguyên và của Ngành; tập hợp sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng những điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng với Đại học Thái Nguyên và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Công tác của Văn phòng Đảng ủy: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Công tác của văn phòng Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Hội Sinh viên Trường: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác đoàn thể của Trường theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành các đoàn thể quần chúng.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

 Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

 Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Thủ tục về công tác tuyển dụng và xét tập sự cho viên chức

 

Trần Tú Hoài

Phòng A1-101

 

Xem

2

Thủ tục nghỉ hưu

 

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

 

Xem

3

Thủ tục nâng lương

 

Trần Tú Hoài

Phòng A1-101

 

Xem

4

Thủ tục về phụ cấp ưu đãi

 

Trần Tú Hoài

Phòng A1-101

 

Xem

5

Thủ tục thanh toán bảo hiểm thân thể

- Đơn xin thanh toán

- Xác nhận của cơ sở y tế

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

01 ngày

Xem

6

Thủ tục đi học tập, bồi dưỡng, hội thảo…

 

Ma Thị Nhung

Phòng A1-101

02 ngày

Xem

7

Thủ tục giải quyết chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đối với người lao động

 

Ma Thị Nhung

Phòng A1-101

04 ngày

Xem

8

Thủ tục xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể

- Biên bản họp xét của đơn vị (HĐ thi đua ĐV)

Đỗ Thị Tường Chinh

Phòng A1-202

02 tuần

Xem

9

Thủ tục đăng ký sử dụng xe ô tô của Nhà trường

- Kế hoạch công tác được BGH duyệt.

- QĐ cử đi công tác.

- Giấy xin xe ô tô được BGH duyệt (khai trên mẫu do Phòng HC-TC cung cấp)

Nguyễn Hữu Quân

Phòng A1-202

03 ngày

 

VII. Văn bản quản lý
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Số 05-HD/UBKTTW Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn Đảng ủy Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 22/11/2022
2341/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 02/07/2021
1779/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2020-2021 14/05/2021
1780/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Hướng dẫn Hành chính tổ chức V/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021 14/05/2021
2936/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định V/v Ban hành Quy định về công tác văn thư, soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Sư phạm 15/09/2020
966/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2019-2020 15/05/2020
3812/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2019-2024 11/07/2019
6148/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc ban hành Quy định chế độ tập sự với giảng viên mới tuyển dụng, mới chuyển công tác về Trường Đại học Sư Phạm 28/12/2018
5910/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở Trường Đại học Sư phạm 21/12/2018
5676/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 11/12/2018
5619/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 12 năm 2018 07/12/2018
5303/QĐ-ĐHSp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức và người lao động năm 2018 22/11/2018
4883/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Ban hành Quy định về việc tuyển dụng , sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Sư phạm 01/11/2018
VIII. Liên hệ

Phòng Hành chính – Tổ chức

Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3851013

Email: phonghanhchinh-tochuc@tnue.edu.vn