Đang xử lý.....

Phòng Hành Chính - Tổ Chức 

I. Thông tin chung

Địa chỉ : Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3851013

Email: phonghanhchinh-tochuc@tnue.edu.vn

II. Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức, cán bộ:

+ Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Trường như: xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, đơn vị phục vụ;

+ Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

+ Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt;

+ Giúp Hiệu trưởng đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng và hợp đồng lao động cho các đơn vị dựa trên phân tích thực trạng công việc của các đơn vị để xác định nhu cầu cán bộ;

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, báo cáo Hiệu trưởng công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định của Đại học Thái Nguyên; thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, viên chức;

+ Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy trình; thủ tục bổ nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sưcho viên chức của đơn vị theo quy định;

+ Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực, xác định vị trí việc làm của từng đơn vị trong Trường, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường đi học nghiên cứu sinh, học cao học và bồi dưỡng chuyên môn;

+ Giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng chế độ chính sách với cán bộ viên chức trong Trường: nâng bậc lương, phụ cấp theo lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch, nghỉ hưu, thôi việc, các chế độ bảo hiểm và trợ cấp khác … theo quy định;

+ Quản lý các hợp đồng làm việc với viên chức, người lao động và lao động theo thời vụ.

+ Tư vấn cho Hiệu trưởng việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức;

+ Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động. Theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức, người lao động theo yêu cầu.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

+ Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch cán bộ, viên chức và người lao động theo yêu cầu;

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động của đại đội dân quân tự vệ và tập huấn lực lượng bảo vệ hàng năm.

- Công tác hành chính, tổng hợp:

+ Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản: tổ chức thực hiện ba công khai của Trường; tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành; quản lý việc khắc dấu của Trường và sử dụng con dấu; phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, nề nếp làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị;

+ Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác;

+ Quản lý, điều động xe ô tô của Trường theo quy định.

Công tác thi đua, khen thưởng:Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường: xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp với chương trình thi đua của Đại học Thái Nguyên và của Ngành; tập hợp sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng những điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng với Đại học Thái Nguyên và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Công tác của Văn phòng Đảng ủy: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Công tác của văn phòng Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Hội Sinh viên Trường: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác đoàn thể của Trường theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành các đoàn thể quần chúng.

III. Đội ngũ cán bộ

Đồng Văn Quân

Trưởng phòng

Email: quandv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.021.314

- Công việc quản lý Phòng

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác của phòng Hành chính -Tổ chức;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ;

- Lập Kế hoạch triển khai công việc của Phòng theo tháng, quý, năm.

- Công việc chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể

+ Công tác tổ chức bộ máy

Tham mưu giúp nhà trường xây dựng văn bản Quy phạm Pháp luật về tổ chức bộ máy;

Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, khoa chuyên môn.

+ Quản lý cán bộ, viêc chức

Tham mưu giúp Nhà trường xây dựng Kế hoạch tuyển dụng; Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng;

Bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, cán bộ, viên chức;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Trường xây dựng kế hoạch, quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo;

Nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, viên chức.

+ Công tác Thi đua, khen thưởng

Tham mưu giúp Nhà trường xây dựng các Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, theo đợt, theo chuyên đề;

Tham mưu giúp Nhà trường  khen thưởng các tập thể, cá nhân;

Chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, theo đợt, theo chuyên đề.

+ Giảng dạy

Triết học Mác – Lênin;  Lịch sử triết học; Triết học cho cao học;  Logic học; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Những vấn đề triết học – lôgíc học; Lôgíc ký hiệu.

Ma Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

Email: nhungmt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0983.286.587

- Phụ trách Văn phòng Đảng uỷ:

Phụ trách công tác Đảng vụ;

Theo dõi việc thu, nộp đảng phí, dự trù và báo cáo quyết toán tài chính;

Quản lý và bảo mật hồ sơ đảng viên;

Chuẩn bị và tổ chức các hội nghị của Đảng uỷ;

Bảo quản và sử dụng con dấu Đảng uỷ;

Các công việc khác do Ban thường vụ giao.

- Nhiệm vụ Phòng:

Nâng lương; Đăng ký quỹ lương;

phụ cấp, bồi dưỡng độc hại;

Báo cáo ba công khai;

Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng phòng phân công.

 

Đỗ Thùy Chi

Phó Trưởng phòng

Email: chidt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0989.200.314

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức (CBVC):

Soạn thảo và tham gia ý kiến đối với các văn bản quản lý liên quan đến chế độ, chính sách của CBVC;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ: Xấy dựng kế hoạch hằng năm, triển khai thực hiện và theo dõi tiến độ học cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; tập huấn, học tập ngắn hạn, hội thảo, hội nghị;

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp; Phụ cấp thâm niên; các chế độ ưu đãi nhà giáo;

Theo dõi hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động;

Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;

Đánh giá CBVC hằng năm; nâng hạng giảng viên; bổ nhiệm các chức danh giảng viên; kéo dài thời gian làm việc của giảng viên;

Kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng;

Chế độ hưu trí, nghỉ phép, thai sản, thôi việc;

Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thân thể;

- Nhiệm vụ khác:

Báo cáo kê khai tài sản; báo cáo tổng hợp đội ngũ;

Giảng dạy tại Khoa Vật lý;

Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng phòng phân công.

Phạm Thị Huyền

Chuyên viên/ Giảng viên

Email: huyenpt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0982.033.005

Giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chánh văn phòng Đảng uỷ;

Tiếp nhận công văn đến, trình ký duyệt văn bản; soạn thảo và gửi công văn đi;

Dự thảo các báo cáo của Đảng uỷ;

Theo dõi lịch sinh hoạt các chi bộ, chế độ nộp báo cáo các chi bộ;

Các công việc khác do Ban Thường vụ Nhà trường, Phòng giao.

Phạm Thị Thuần

Hợp đồng lao động

Email: thuanpt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0942.574.498

Công tác văn phòng Đảng ủy, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, văn bản của Đảng; phụ trách phòng họp A1-B; phục vụ hội nghị, hội thảo;

Các công việc khác do Phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

Nguyễn Nam Thái

Chuyên viên

Email: thainn@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0915.532.695

Theo dõi cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tập huấn…

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục cho cán bộ đi dự thi, đi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh; Tổng hợp danh sách theo đơn vị, chuyên ngành, thời gian học tập;

Tiếp nhận Báo cáo kết quả học tập của cán bộ trong và ngoài nước; hỗ trợ nghiên cứu sinh

đi học, giải quyết các thủ tục đề nghị ra hạn cho nghiên cứu sinh

hết thời gian học mà chưa bảo vệ;

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục cho cán bộ

đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hội thảo, hội nghị, tập huấn trong và ngoài nước, tổng hợp danh sách;

Công tác Bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại;

Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh;

Công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai địch hoạ;

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

Đỗ Thị Tường Chinh

Chuyên viên

Email: chinhdtt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0915.590.019

Công tác thi đua, khen thưởng:

Triển khai phát động các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), tỉnh Thái Nguyên và Bộ GD&ĐT;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đánh giá, cho điểm các lĩnh vực công tác hàng năm theo công văn của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đánh giá, cho điểm đơn vị đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Đại học Thái Nguyên;

Triển khai công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học;

Chuẩn bị hồ sơ trình khen (Báo cáo thành tích, Tờ trình, Biên bản) cho các tập thể, cá nhân trong Trường (khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề  và khen thưởng đột xuất) nộp lên cấp trên;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh Thái Nguyên và ĐHTN;

Góp ý các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Trường;

Là chi uỷ viên, đảm nhiệm việc đăng ký lịch họp và lên lịch họp của chi bộ; tổng hợp báo cáo hàng tháng của chi bộ, các công việc đột xuất khi Bí thư chi bộ phân công;

Là Chủ tịch Công đoàn Phòng.

Nhập phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng;

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

Ths. Trần Tú Hoài

Hợp đồng lao động

Email: trantuhoai@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: 0963552888

 

Công tác nhân sự, chế độ chính sách

Theo dõi các loại hợp đồng lao độngvà chấm dứt hợp đồng lao động;

Nâng ngạch,chuyển ngạch viên chức trong biên chế: Theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên, thu hồ sơ xin nâng ngạch, chuyên ngạch của viên chức, đọc hồ sơ, lập danh sách báo cáo đại học, kết với đại học tổng hợp điểm môn chuyên ngành;

Hàng năm định kỳ 2 đợt chuẩn bị hồ sơ của viên chức báo cáo ĐHTN đề nghị xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư và đề nghị bổ nhiệm Phó giáo sư, Giáo sư;

Công tác tuyển sinh CĐ, ĐH và sau đại học: Triển khai công văn về công tác tuyển sinh do ĐHTN tổ chức đến tất cả các đơn vị trong Trường;

Công tác kiêm nhiệm của cán bộ giảng viên;

Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên hàng năm cho cán bộ viên chức trong Trường (Lập danh sách, tư vấn cho Hội đồng xét nâng bậc lương các trường hợp vướng mắc, soạn Quyết định lên lương …). Tính phụ cấp ưu đãi cho cán bộ giảng viên;

Lập danh sách đăng ký quỹ lương báo cáo Đại học Thái Nguyên.

Công tác tổng hợp

Xây dựng kế hoạch, tiêu chí tổng hợp thông tin toàn diện về Nhà trường;

Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo tổng hợp các số liệu liên quan theo định kỳ hàng tháng và đột xuất;

Lập báo cáo tổng hợp.

Kê khai phần mềm quản lý nhân sự.

Hứa Thị Hoan

Cán sự

Email: hoanht@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01653.970.977

Thư báo, quản lý con dấu, đăng ký công văn đi, đến…

Lưu giữ con dấu cơ quan, đóng dấu các loại văn bản, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Trường; kiểm tra, rà soát thể thức văn bản của các đơn vị trức khi đóng dấu, triển khai.

Vào sổ đăng ký và xử lý các thông tin công văn đi, đến;

Lê Thị Nga

Hợp đồng lao động

Email: ngalt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0913.136.822

Nhận thư, báo từ bưu điện chuyển phát đến các địa chỉ; trình ký công văn đến.

Quản lý máy fotocopy, nhân bản các công văn, tài liệu từ các Phòng, khoa trong Trường.

Nhập phần mêm quản lý văn bản đi,đến của cơ quan và thực hiện chuyển văn bản đi và đến qua phần mềm quản lý văn bản điện tử.

Hỗ trợ công tác văn thư;

Phụ trách công tác nữ công của công đoàn Phòng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Nguyễn Hải Hưng

Chuyên viên

Email: hungnh@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0913.58.1882

Theo dõi tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm CBVC

Tuyển cán bộ hợp đồng tại các phòng, ban trong Trường: Tiếp nhận hồ sơ, đọc hồ sơ, lập danh sách, thành lập các hội đồng xét tuyển, tổng hợp điểm;

Tuyển tạo nguồn giảng viên: thu hồ sơ dự tuyển tạo nguồn, đọc hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập danh sách báo cáo số lượng, lên kế hoạch thi môn chuyên ngành, ngoại ngữ và sơ khảo năng lực sư phạm,làm thư ký tại các hội đồng sơ khảo;

Tuyển dụng viên chức: Nhận hồ sơ do ĐH chuyển về lên kế hoạch ngày, giờ thi môn chuyên ngành và thành lập ban giám khảo, hướng dẫn và thu giáo án báo cáo đại học, làm thư ký tại các môn thi, tổng hợp điểm;

Tiếp nhận hồ sơ của cán bộ thuyên chuyển đến; đọc hồ sơ của cán bộ xin chuyển về trường công tác;

Công tác bổ nhiệm, miễm nhiệm: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác bổ nhiệm từ cấp Trưởng, phó bộ môn đến Trưởng, phó phòng, ban, khoa.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ

Tham gia theo dõi chế độ bảo hiểm đối với cán bộ viên chức trong Trường, hỗ trợ công tác làm sổ bảo hiểm xã hội, sửa chữa thông tin sai sót của cán bộ;

Phụ trách tính phụ cấp thâm niên cho cán bộ trong trường, kiểm tra hồ sơ, xác định mốc tính hưởng, điều chỉnh phần trăm hưởng thâm niên hàng tháng cho cán bộ, bổ sung phụ cấp thâm niên cho những cán bộ mới chuyển đến và cán bộ đủ năm công tác được hưởng;

Hàng quý lập danh sách hỗ trợ điện thoại cho các lãnh đạo và cán bộ; hàng tháng lập danh sách cán bộ quản lý hưởng chi hỗ trợ ngoài ngân sách;

Phó Chủ tịch Công đoàn phòng.

Trần Văn Tấn

Lái xe

Email: tantv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.664.199

- Xe 16 chỗ: Lái xe đưa đón sinh viên đi thực tế chuyên môn; đưa đón CB giáo viên đi họp, Hội nghị; đưa đón khách nước ngoài đến làm việc tại Trường; phục vụ các hoạt động khi nhà trường yêu cầu.

Ân Anh Phương

Lái xe

Email: phuongaa@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0986.147.491

- Lái xe 4 chỗ: Đưa, đón Hiệu trưởng, Lãnh đạo trường đi họp, hội nghị, công tác; phục vụ đư, đón khách của Nhà trường khi có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, Lãnh đạo phòng phân công.

Trần Thị Thúy

Hợp đồng lao động

Email: thuytt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0911.224.989

Nhân viên lễ tân, tạp vụ:

Tạp vụ, vệ sinh các phòng Ban Giám hiệu, các phòng họp, phòng khách;

Phục vụ nước uống các phòng họp, phòng khách, các Hội nghị, hội thảo tại các Hội trường;

Đặt hoa, chè uống phục vụ các hoạt động của Trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do phòng và Nhà trường phân công.

Lưu Thị Hoa

Hợp đồng lao động

Email: hoalt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0972.033.335

Phụ trách, triển khai phần mềm quản lý nhân sự: Cập nhật thông tin cán bộ, viên chức, người lao động trong phần mềm quản lý; đề xuất sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh chức năng phần mềm quản lý theo yêu cầu của lãnh đạo; khai thác và hướng dẫn khai thác phần mềm quản lý.

Phụ trách, điều hành khai thác phần mềm quản lý văn bản: Xây dựng, cập nhật cơ sở giữ liệu, triển khai ứng dụng, hướng dẫn sử dụng.

Hỗ trợ công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động chức năng của Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phòng và Nhà trường phân công.

Kiều Thanh Nga

Hợp đồng lao động

Email: kieuthanhnga@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: 0911.029.100

Văn phòn Công đoàn Trường

Ngôn Thị Tuyết Mai

Hợp đồng lao động

Email: maintt.adm@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0967.635.210

Văn phòng Hội Sinh viên Trường

 

 

 

 

 

 

 

IV. Thành tích nổi bật

  Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Thủ tục về công tác tuyển dụng và xét tập sự cho viên chức

 

Trần Tú Hoài

Phòng A1-101

 

Xem

2

Thủ tục nghỉ hưu

 

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

 

Xem

3

Thủ tục nâng lương

 

Trần Tú Hoài

Phòng A1-101

 

Xem

4

Thủ tục về phụ cấp ưu đãi

 

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

 

Xem

5

Thủ tục thanh toán bảo hiểm thân thể

- Đơn xin thanh toán

- Xác nhận của cơ sở y tế

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

01 ngày

Xem

6

Thủ tục đi học tập, bồi dưỡng, hội thảo…

 

Nguyễn Nam Thái

Phòng A1-101

02 ngày

Xem

7

Thủ tục giải quyết chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đối với người lao động

 

Nguyễn Nam Thái

Phòng A1-101

04 ngày

Xem

8

Thủ tục xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể

- Biên bản họp xét của đơn vị (HĐ thi đua ĐV)

Đỗ Thị Tường Chinh

Phòng A1-202

02 tuần

Xem

9

Thủ tục đăng ký sử dụng xe ô tô của Nhà trường

- Kế hoạch công tác được BGH duyệt.

- QĐ cử đi công tác.

- Giấy xin xe ô tô được BGH duyệt (khai trên mẫu do Phòng HC-TC cung cấp)

Ngô Giang Nam

Phòng A1-202

03 ngày

 

 

VI. Liên hệ

Phòng Hành chính – Tổ chức

Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3851013

Email: phonghanhchinh-tochuc@tnue.edu.vn