Đang xử lý.....

Phòng Kế hoạch - Tài chính

I. Thông tin chung

- Tên phòng: Phòng Kế hoạch -Tài chính

- Địa chỉ: Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 

- Email: phongkh-tc@tnue.edu.vn

- Quyết định thành lập: Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1160/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Số lượng cán bộ, viên chức: 11 cán bộ, nhân viên trong đó có 02 cán bộ giảng dạy.

+ Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức: 01 PGS.TS, 01 TS, 03 ThS, 06 cử nhân.

- Website: http://tnue.edu.vn/phong-ke-hoach-tai-chinh

II. Chức năng

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch-Tài chính thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

* Xây dựng kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch NSNN hàng năm; phối hợp với các đơn vị trong trường để phân bổ tài chính và hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đã duyệt.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển Trường;

- Phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch năm học của trường và của các đơn vị.

- Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo quy định hiện hành;

* Xây dựng văn bản quản lý, báo cáo tài chính, thống kê:

- Chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản quản lý điều hành công tác thu chi phù hợp với các văn bản quy định của nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất;

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

* Công tác tài chính - kế toán

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng và quản lý nguồn thu, công nợ hệ chính quy, hệ sau đại học;

- Thực hiện, theo dõi dự toán các đơn vị, quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, y tế, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ;

- Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo trong nước, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản;

- Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết nước ngoài, thu khác.

- Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của Trường;

- Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành;

- Quản lý, theo dõi đầu tư cơ sở vật chất; Lưu trữ sổ sách, chứng từ tài chính, kiểm tra theo dõi tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản, vật tư thiết bị của Nhà trường;

- Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác;

- Quản lý, theo dõi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp;

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học;

* Công tác kiểm soát nội bộ, công khai tài chính

- Thực hiện kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện các các sai sót để khắc phục kịp thời trong công tác quản lý tài chính;

- Thực hiện công khai tài chính và kiểm toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức Hội nghị tài chính hàng năm;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Cấp giấy thôi trả lương cho đối tượng thôi việc, chuyển công tác.

- Các quyết định

đ/c Lại Thị Thanh Hoa

 

Phòng 103 nhà A2

Nhận hồ sơ các ngày làm việc trong tuần

 

Chế độ hưởng thai sản, nghỉ ốm

- Giấy ra viện

- Giấy chứng sinh

- Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

Cấp biên lai thuế

- Tính thuế TNCN, cấp biên lai nộp thuế TNCN

Thanh toán các khoản chi thường xuyên

 

đ/c Lê Thị Hải Yến

 

Phòng 103 nhà A2

Nhận hồ sơ các ngày làm việc trong tuần,

- Thanh toán trả vào thẻ ATM: hồ sơ nhận trước ngày 15 thanh toán trong tháng, nhận sau ngày 15 thanh toán vào tháng sau.

- Thanh toán hồ sơ bằng tiền mặt và hoàn tạm ứng thanh toán trong vòng 03 ngày, có hẹn trước ngày trả hồ sơ (không kể ngày nghỉ)

 

Nộp tiền mặt vào quỹ, viết phiếu thu chi

Giấy nộp tiền và các hồ sơ kèm theo

Các ngày làm việc trong tuần

 

 

Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc Làm thẻ ATM cho sinh viên; Tính học bổng, TCXH cho sinh viên

 

đ/c Nguyễn Thị Nga

Phòng 105 nhà A2

Nhận hồ sơ các ngày làm việc trong tuần

Thanh toán chuyển hồ sơ ra kho bạc, ngân hàng trong vòng 03 ngày (không kể ngày nghỉ)

 

 

Nhập, xuất vật liệu kho

 

 

đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

Phòng 104 nhà A2

 

Nhận hồ sơ và làm thủ tục các ngày  làm việc trong tuần

 

 

Nhập, thanh lý, kiểm kê tài sản

Sửa chữa lớn, nhỏ

Kiểm tra, sao lưu dữ liệu tổng hợp, cung cấp số liệu báo cáo

Theo yêu cầu cụ thể

đ/c Trần Thị Thu Hà

Phòng 103 nhà A2

Các ngày làm việc trong tuần

Việc cung cấp thông tin phải được lãnh đồng ý

Theo dõi thanh toán kinh phí các đề tài NCKH

Theo yêu cầu cụ thể

đ/c Đàm Hồng Chuyên

Phòng 104 nhà A2

Các ngày làm việc trong tuần

 

Theo dõi và thu học phí từ người học, các đơn vị liên kết

Cung cấp hóa đơn chứng từ nộp tiền

đ/c Trịnh Thị Thanh Vân

Phòng 105 nhà A2

Các ngày làm việc trong tuần

 

 

 

 

VII. Văn bản quản lý
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
4706/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 11/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K58 27/12/2023
4705/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 11/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K58 27/12/2023
4704/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 10/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K58 27/12/2023
4703/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Phê duyệt danh sách sinh viên K58 được hưởng chế độ miễn, giảm học phí năm 2023 27/12/2023
4702/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Phê duyệt danh sách sinh viên K57 được hưởng chế độ miễn, giảm học phí năm 2023 27/12/2023
4701/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Phê duyệt danh sách sinh viên K57 được hưởng chế độ miễn, giảm học phí năm 2023 27/12/2023
4696/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 11/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K57 27/12/2023
4700/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Phê duyệt danh sách sinh viên K56 được hưởng chế độ miễn, giảm học phí năm 2023 27/12/2023
4695/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 10/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K57 27/12/2023
4694/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 7/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K57 27/12/2023
4693/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 6/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K57 27/12/2023
4692/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 5/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K57 27/12/2023
4697/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 12/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K57 27/12/2023
4691/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng12/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K56 27/12/2023
4690/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 11/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K56 27/12/2023
4689/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 10/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K56 27/12/2023
4688/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 7/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K56 27/12/2023
4686/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 5/2023 đối với sinh viên SP theo nhu cầu xã hội cho sinh viên K56 27/12/2023
3453/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Cấp Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiếu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Đợt 2 năm 2023 20/10/2023
3452/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính 3452/QĐ-ĐHSP v/v Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy, Học kỳ I năm học 2023-2024 17/10/2023
VIII. Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ: Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3851013

Email: phongkh-tc@tnue.edu.vn