Đang xử lý.....

Phòng KHCN - HTQT

I. Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ văn phòng: Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 210 Nhà A2

Điện thoại: (0208)3859431

Email: phongkhcn-htqt@tnue.edu.vn

* Qúa trình hình thành và phát triển

Năm 1966, Phòng Giáo vụ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ theo dõi giảng dạy, xây dựng chương trình, xuất bản giáo trình, triển khai kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý thiết bị và chất lượng đào tạo.

Năm 1982, Phòng Quản lý khoa học được thành lập, có nhiệm vụ quản lý công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên, tổ chức lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn thay sách giáo khoa cho các trường phổ thông; xét duyệt hồ sơ cho cán bộ đi học tập ở nước ngoài.

Năm 1997, Phòng Ðào tạo - Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập Phòng Ðào tạo với Phòng Quản lý khoa học và bộ phận phụ trách công tác Quan hệ quốc tế.

Tháng 4 năm 2006, Phòng “Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế” được tái lập trên cơ sở tách từ Phòng Ðào tạo - Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế.

Tháng 6 năm 2014, Đại học Thái Nguyên ra quyết định đổi tên Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế sang tên mới là “Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế”.

Hiện tại phòng có 08 cán bộ, chuyên viên (01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng); Chi bộ Phòng có 10 đảng viên (01 Bí thư Chi bộ, 01 Phó bí thư Chi bộ, 01 Chi ủy viên), Công đoàn phòng có 10 công đoàn viên (01 Chủ tịch Công đoàn).

II. Chức năng

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

2. Nhiệm vụ

a) Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh:

     - Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, tổ chức và quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp (đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Đại học, đề tài cấp Cơ sở, đề tài NCKH sinh viên…), các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;

     - Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài các cấp do Trường quản lý; hướng dẫn công tác bản quyền tác giả - sở hữu trí tuệ;

     - Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và các hội nghị, hội thảo khoa học liên kết giữa Trường với các đối tác khác;

     - Tổ chức việc tham gia các giải thưởng khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

     - Là Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;

     - Hoàn thiện hệ thống văn bản về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

b) Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế:

     - Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm;

     - Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết;

     - Tư vấn cho Hiệu trưởng tiến hành các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với nước ngoài;

     - Phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức việc hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài;

     - Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Đào tạo quản lý lưu học sinh nước ngoài, cán bộ nước ngoài sang làm việc tại Trường;

     - Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi quản lý đoàn vào và đoàn ra theo quy định; làm thủ tục mời và visa nhập cảnh cho khách quốc tế;

     - Tổ chức dịch các văn bản, tài liệu hợp tác quốc tế của Trường từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại. Xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt (và ngược lại) cho cán bộ và sinh viên trong Trường;

     - Phối hợp với các Phòng, Ban, Trung tâm trong Trường và các đơn vị ngoài Trường bảo đảm an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế;

     - Tư vấn, hỗ trợ thông tin về các quan hệ hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ;

     - Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường;

     - Hoàn thiện hệ thống văn bản về quan hệ hợp tác quốc tế của Trường.

c) Giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động biên soạn giáo trình và tài liệu học tập cho người học, tham gia các dự án:

     - Chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện biên soạn giáo trình, học liệu và tài liệu học tập cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

     - Tổ chức nghiệm thu, đánh giá giáo trình, học liệu;

     - Tổ chức các hội thảo, hội nghị về viết giáo trình, học liệu;

     - Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên phê duyệt.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

4.1. Thành tích đạt được

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã đạt được những thành tích sau đây (từ năm 2014 đến nay):

- 01 Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc của Bộ GD&ĐT năm học 2020-2021;

- 06 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm học: 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 

- 01 Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào (năm 2016), 01 Huy chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào (2021), 01 Bằng khen của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào giai đoạn 10 năm (2009 – 2019);

- 01 Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2019 về tổ chức hoạt động NCKH cho sinh viên;

- 04 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm 2016, năm 2017,  năm 2018 và năm 2019 trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

4.2. Về nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học lớn của Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một hoạt động trọng yếu của Trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường được tuân thủ theo các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu trách. Trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học như: đăng kí nhiệm vụ khoa học, thẩm định đề cương nghiên cứu, hoàn tất hồ sơ trình các cơ quan quản lý phê duyệt, kí hợp đồng triển khai thực hiện, kiểm tra tiến độ, tổ chức đánh giá nghiệm thu,... Trong quá trình đó, Trường luôn chủ động kế hoạch và kịp thời điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Toàn bộ các văn bản hướng dẫn, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học đều được công bố trên trang web của Trường, lưu trữ tại Văn thư và Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường ngày càng được đẩy mạnh. Liên tục trong 10 năm gần đây, nhiều sinh viên của Trường đạt được các giải cao trong các kì thi nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc và các kì thi Olympic quốc gia. Các kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ đã và đang góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Trường trong hợp tác toàn diện với các đối tác ở trong và ngoài nước.

Giai đoạn 1994-2019, tổng số các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp như sau: Cấp Quốc gia (10); quỹ Nafosted (12); đề tài thuộc chương trình Tây Bắc (01); Cấp Tỉnh (07); Cấp Bộ (183, trong đó có 16 đề tài trọng điểm cấp Bộ); Cấp Đại học (121); Cấp Cơ sở (381); công bố 4504 bài báo khoa học trong đó 453 bài quốc tế, với 177 bài báo ISI và 31 bài Scopus; xuất bản 223 đầu giáo trình phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng.

Trường đạt được 45 đề tài nghiê cứu khoa học (NCKH) sinh viên đạt giải cao của các giải thưởng cấp quốc gia: “Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc”, “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” và “Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên”; 20 giải thưởng NCKH cấp Bộ của giảng viên về các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Sử học, Văn học, Toán học; 03 giải thưởng cấp Tỉnh về NCKH của giảng viên trẻ.

Trường đã ký hợp tác nghiên cứu khoa học với các Trường và Viện nghiên cứu trong nước: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Công nghệ Sinh học; Viện Hóa học vật liệu – Viện Khoa học Công nghệ Quân sự; Viện Toán học; Viện Vật lý; Viện Khoa học giáo dục, Viện Địa lý, Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Viện Ngôn ngữ, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh, Viện Sử học.

Trường đã ký hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học ở nước ngoài: hợp tác NCKH với khoa Giáo dục - Đại học Quốc gia Ryukyus (Nhật Bản); Đại học Sunshine Coast, Đại học Wollongong (Úc), Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), Đại học Khon Kaen, Đại học Udon Thani Rajbabhat (Thái Lan), Cao đẳng Sư phạm Đông Kham Xang, Cao đẳng Sư phạm Khăng Khảy, Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào); Đại học Feng Chia, Đại học Sư phạm quốc gia Chang Hua (Đài Loan); Đại học Kapoesvar, Đại học Sopron và Đại học Pannonia (Hungary),…

4.2. Về chuyển giao công nghệ

Trường đã huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. Kết quả của hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ thể hiện bằng số l­ượng, chất lượng các công trình đ­ược công bố trên các tạp chí chuyên ngành và các công trình được áp dụng vào thực tiễn. Nội dung của các chương trình chuyển giao tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Khoa học Giáo dục. Trường ưu tiên cho kế hoạch nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ dạy học cho giáo viên phổ thông các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học hiện nay. Các kết quả nghiên cứu về phương pháp giảng dạy đã được áp dụng hiệu quả qua 2 đợt tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên THPT năm 2007, năm 2008 đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa mới lớp 12 cho giáo viên các tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên,...).

Năm 2009, trường đã tiến hành nhiều lớp bồi dưỡng về nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở trường THPT thuộc tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang,... Năm 2010 tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên THPT đáp ứng đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 11 cho giáo viên các tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai,....). Năm 2013, Trường đã thực hiện thành công đề tài KHCN cấp tỉnh với tỉnh Bắc Kạn và chuyển giao các sản phẩm như sau: đề tài đã tổng hợp được thực trạng chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn; đề tài đã chuyển giao các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tỉnh Bắc Kạn: gồm 03 nhóm giải pháp (nhóm giải pháp quản lý, nhóm giải pháp điều kiện và nhóm giải pháp chuyên môn); đề tài đã chuyển giao học liệu cho giáo viên ở các cấp học (Tiểu học, THCS, và THPT); đề tài đã chuyển giao các bài giảng đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, thẩm mĩ và sư phạm đã được thẩm định, các bài giảng đã được in thành đĩa. Năm 2014, trường đang triển khai thực hiện 03 đề tài cấp tỉnh với tỉnh Thái Nguyên về nội dung nghiên cứu chiết xuất tinh chất chè xanh, về giáo dục đào tạo từ xa môn địa lý cho giáo viên THPT, về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên; năm 2016 đã nghiệm thu hai đề tài cấp tỉnh. Năm 2016, trường bắt đầu triển khai thực hiện một đề tài thuộc chương trình Tây Bắc “Nghiên cứu phát triển, chuyển giao bộ tiêu chuẩn và phần mềm đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để hỗ trợ dạy - học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Tây Bắc”. Năm 2017, Trường có hai đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Nguyên đã chuyển giao thành công các sản phẩm nghiên cứu cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, đó là đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng môn ngữ văn cho học sinh Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên” và đề tài “Nghiên cứu triển khai bồi dưỡng thường xuyên môn địa lý bằng hình thức đào tạo từ xa cho giáo viên THPT tỉnh Thái Nguyên”. Năm 2019, Trường triển khai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện Đề án “Thí điểm triển khai giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” với kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng. Năm 2019 và năm 2020, Trường đã tham gia bồi dưỡng cho hơn 3.000 đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán các cấp của 8 tỉnh miền núi phía Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới trong khuôn khổ thực hiện Chương trình ETEP.

4.3. Về hợp tác quốc tế

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã có chính sách ưu tiên phát triển hợp tác quốc tế, thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức giáo dục và xã hội trong khu vực và trên thế giới. Trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác hợp tác quốc tế.

       Trong 7 năm gần đây, Trường đã thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học và các tổ chức giáo dục - xã hội quốc tế của Úc, Hàn Quốc, Hungary, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, CHDCND Lào,… cụ thể như sau:

STT

Tên nước

Tên đơn vị hợp tác

1.

Trung Quốc

Đại học Sư phạm Quảng Tây

Học viện Ngôn ngữ Quảng Tây

Học viện Ngoại ngữ Đông Phương (Quảng Tây)

2.

Đài Loan

Đại học Feng Chia

Đại học Sư phạm quốc gia Chang Hua

3.

Nhật Bản

Đại học Ryukyus

4.

Thái Lan

Đại học Khon Kaen

Đại học Udon Thani Rajabhat

Đại học Mahasarakham

5.

CHDCND Lào

Đại học Soupha Nouvong

Cao đẳng Sư phạm Đông Kham Xang

Cao đẳng Sư phạm Khăng Khảy

Cao đẳng Sư phạm Luang Prabang

Cao đẳng Sư phạm Luông Nậm Thà

Cao đẳng Sư phạm Bản Cơn

Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn

6.

Úc

Đại học Sunshine Coast

Đại học Wollongong

7.

Hàn Quốc

Đại học Kyungnam

8.

Hungary

Đại học Kapoesvar

Đại học Sopron

Đại học Pannonia

         Trường thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và làm việc về chuyên môn với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ, Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga, các Đại sứ quán các nước như Pháp, Lào,... Mỗi năm Trường tiếp hàng chục lượt khách nước ngoài đến làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học.... Bên cạnh đó, Trường cũng cử một số lượng tương đương các đoàn ra nước ngoài du học, tham gia hội thảo khoa học, tham quan học hỏi,... Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo đúng các Quy định hiện hành.

        Hoạt động hợp tác quốc tế đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác đào tạo. Từ các chương trình hợp tác quốc tế và các dự án, nhiều cán bộ, sinh viên của Trường đã được đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tại nước ngoài. Việc tham gia thực hiện các dự án, các chương trình phối hợp nghiên cứu khoa học với nước ngoài cũng tạo điều kiện cho giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức làm việc. Một số chương trình đào tạo tiên tiến đã được thực hiện trên cơ sở hợp tác với nước ngoài.

        Cùng với 8 trường đại học khác trong cả nước, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã tham gia và triển khai Dự án Giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan (Dự án POHE). Dự án được triển khai tại Khoa Ngoại ngữ, lớp Tiếng Anh chuyên ngành thuộc khóa 41 và khóa 42. Dự án đã thu hút 30 cán bộ quản lý và giảng viên tham gia với 170 sinh viên được thụ hưởng chương trình giáo dục tiên tiến. Từ việc thực hiện dự án, Bộ chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh đã được hoàn thiện đang tiếp tục triển khai cho các lớp sinh viên khóa sau và các trường Đại học khác có đào tạo ngành tiếng Anh. Việc triển khai dự án đã giúp cho sinh viên có kỹ năng hoạt động nhóm trên tinh thần chủ động, tự giác, tích cực và sáng tạo. Các hoạt động cụ thể của sinh viên phát huy tác dụng phát triển kỹ năng ngôn ngữ cùng với rèn luyện các kỹ năng ứng dụng, hợp tác và chia sẻ. Dự án được triển khai tại trường đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nâng cao trình độ tiếp cận, phát triển chương trình và quản lý giáo dục đại học. Kết quả cụ thể của Dự án là đã trang bị 01 phòng thư viện, 02 phòng thực nghiệm Phương pháp giảng dạy với các thiết bị, học liệu hiện đại tổng trị giá 75.000 EUR. Các phòng thư viện và thực nghiệm hiện nay được khai thác hiệu quả, phát huy tác dụng tốt trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường đại học.

Dự án Nâng cao năng lực các trường đại học sư phạm (ETEP), được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới - The World Bank,  với tổng mức hỗ trợ trong 05 năm thực hiện (2017-2022) là gần 6 triệu USD. Hoạt động của 02 Dự án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các trường đại học sư phạm chủ chốt nói riêng và các trường Đại học nói chung, từ đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai vào năm tới.

Ngoài ra, được tài trợ bởi Chính phủ Bỉ, trong năm 2018, Trường còn triển khai Dự án “Nâng cao năng lực quản trị đại học cho cán bộ quản lý Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (Dự án FCB) với tổng chi phí hỗ trợ 100.000 USD, được triển khai thực hiện có chất lượng và đã kết thúc vào tháng 6 năm 2019.

Trường cũng chủ động đề xuất và được duyệt 02 đề xuất dự án với sự tài trợ của Quỹ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Australia (Dự án Aus4skills) với tổng kinh phí tài trợ là 10.000 USD để thực hiện các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ giảng viên nhà trường. Cũng trong năm 2019, Trường đã viết đề xuất và được Chương trình chuyên gia Fulbright của Mỹ tài trợ để tổ chức 04 khóa tập huấn với học giả Mỹ; Chương trình trợ giảng tiếng Anh Fulbright tài trợ cử 01 trợ giảng người Mỹ đến Trường giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh và khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên nhà trường.

        Trong những năm gần đây Trường đã và đang thúc đẩy hoạt động hợp tác liên kết đào tạo cho các sinh viên quốc tế. Hiện nay có gần 300 lưu học sinh đang học tập tại Trường.

4.4. Danh sách các hội thảo, hội nghị

Dưới đây là danh sách các hội thảo, hội nghị giai đoạn 2010-2019 do Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế là đầu mối chủ trì thực hiện:

TT

Năm

Tên hội thảo, hội nghị

Quy mô (người)

Ghi chú

1

2010

Hội thảo “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại”

100

 

2

2010

Hội thảo “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững”

150

 

3

2012

Hội thảo “Hội nghị khoa học cán bộ trẻ năm 2012”

250

 

4

2013

Hội thảo “Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường, khoa sư phạm với các trường phổ thông và mầm non trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục sau năm 2015”.

400

 

5

2013

Hội thảo “Đánh giá tác động bền vững của chương trình cấp học bổng hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số”.

200

 

6

2014

Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ lần thứ III

300

 

7

2015

Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

300

 

8

2015

Hội thảo “Dạy học các môn lí luận chính trị trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”

100

 

9

2015

Hội nghị Hiệu trưởng câu lạc bộ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ VI

200

 

10

2015

International Workshop on “Developing fluent, intelligible pronunciaton”

70

 

11

2015

International Conference on “Teacher training curriculum development opportunities and challenges”

400

 

12

2015

Hội thảo chuyên đề với Giáo sư Shiro Goto về hoạt động giảng dạy toán học tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Meiji (Nhật Bản)

50

Tài trợ

13

2016

Hội nghị “Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo vừa làm vừa học”

300

 

14

2016

Hội thảo khoa học và Trường quốc tế về Đại số giao hoán: International School on Commutative Algebra (Phối hợp với Trường Đại học Meiji - Nhật Bản)

50

Tài trợ

15

2016

Hội thảo chuyên đề “New approaches to curriculum development in Australia”

70

Tài trợ

16

2016

Hội thảo chuyên đề “How best to assess students while on practicum”

70

Tài trợ

17

2016

Hội thảo “Đánh giá năng lực phát triển các trường sư phạm theo bộ chỉ số TEIDI”

100

Tài trợ

18

2016

Hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”

300

 

19

2016

Hội nghị “Áp dụng các TCVN về danh pháp và thuật ngữ hóa học”

350

 

20

2016

Seminar chuyên đề của ngành Toán học và Giáo dục Toán học với Giáo sư của Trường Đại học Nort Texas (Hòa kỳ)

50

 

21

2017

Seminar chuyên đề của ngành Toán học và Giáo dục Toán học với Giáo sư của Trường Đại học Meiji (Nhật Bản)

50

 

22

2017

Hội nghị “Hiệu trưởng các trường phổ thông và các trường mầm non”

400

 

23

2017

Hội nghị chuyên đề về “Kinh nghiệm giáo dục tích hợp và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

200

 

24

2017

Hội nghị “Học tập kinh nghiệm giáo dục của Hoa Kì”

250

 

25

2017

Hội thảo chuyên đề “Current trends in education research”

70

Tài trợ

26

2017

Hội nghị chuyên đề “Why to become a mathematician?”

400

Tài trợ

27

2017

Hội nghị chuyên đề “On the Hilbert coefficients and the methods of researching mathematics”

100

Tài trợ

28

2017

Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

500

 

29

2017

Hội thảo quốc tế “Teachers and educational administrators’ competence in the context of globalisation”

400

Tài trợ (ETEP)

30

2018

Hội nghị và Trường quốc tế về Đại số giao hoán do các nhà toán học của Nhật Bản giảng bài

70