Đang xử lý.....

Danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính Phòng CTHSSV

DANH MỤC, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Đơn vị chủ trì: Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Thông báo về việc trả thẻ ATM của Vietinbank cho sinh viên K53 và lưu học sinh

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên K53 và lưu học sinh.

Thông báo Kết quả triển khai công tác đầu tư và xây dựng CSVC năm 2017 Các nội dung hoàn thiện năm 2018

Trường Đại học Sư phạm đã triển khai các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đổi mới công tác đào tạo - bồi dưỡng giáo viên như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển dành cho sinh viên quốc tế vào học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định về việc thực hiện lối sống văn hoá với học sinh và sinh viên

Ban hành quy định về việc thực hiện nếp sống văn hoá học đường đối với học viên và sinh viên.

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính Trung tâm TT-TV

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục, quy trình giải quyết thủ tục thanh quyết toán phòng Kế hoạch - Tài chính

DANH MỤC, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THANH QUYẾT TOÁN PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức

Hướng dẫn thủ tục về giải quyết một số chế độ chính sách