Đang xử lý.....

Phòng Thanh tra - Pháp chế

I. Thông tin chung

Thời gian thành lập Phòng: Tháng 06 năm 2014 (trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục).

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02083.841.007

Email : phongthanhtraphapche@tnue.edu.vn

II. Chức năng

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường nhằm bảo đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật của Trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Trường.

2. Nhiệm vụ

* Nhiệm vụ thanh tra:

- Công tác tiếp công dân;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ việc thực hiện các quy định về hồ sơ giảng dạy của giảng viên ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn Trường;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

- Tổ chức thanh kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống các tệ nạn;

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của các đơn vị trực thuộc về giáo dục, đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không phù hợp với thực tế, phát huy những yếu tố tích cực;

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các Phòng chức năng xử lý có hiệu quả các kết quả thanh tra, nhằm tạo động lực cho các hoạt động đào tạo phát triển.

* Nhiệm vụ pháp chế:

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo quy chế hoạt động của Trường, hệ thống các văn bản của Trường.  Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế của Trường;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Trường dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành;

-  Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi lấy ý kiến; 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản của các đơn vị trong Trường;

- Rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Trường, kiến nghị điều chỉnh, sửa chữa những nội dung chưa phù hợp;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Trường, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật của từng đơn vị trong trường và của toàn Trường;

- Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng văn bản và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp;

- Tham gia cho ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, mở phân hiệu của Trường theo quy định của pháp luật;

-  Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị, cá nhân  trong Trường.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Dữ liệu đang được cập nhật...

VII. Văn bản quản lý
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1004/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2021 11/03/2021
10/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2021 08/03/2021
817/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Trường ĐHSP năm 2021 24/02/2021
3704/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020 30/10/2020
3696/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 30/10/2020
359/KH-DHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kê hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của trường Đại học Sư phạm 20/02/2020
342/KH-DHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 của trường Đại học Sư Phạm 19/02/2020
6257/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 20/11/2019
861/QĐ-TTg Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thanh tra pháp chế Quyết định Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 11/07/2019
861/QĐ-TTg Văn phòng chính phủ Quyết định Thanh tra pháp chế Quyết định Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 11/07/2019
4292/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viện Nam" năm 2018 10/10/2018
4794/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thanh tra pháp chế Về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm 29/12/2017
39933/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định đánh giá, phân loại viên chức và người lao động để hưởng lương tăng thêm 13/10/2016
755/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính ở Trường Đại học Sư phạm 26/03/2015
VIII. Liên hệ

Phòng thanh tra pháp chế

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02083.841.007

Email : http://tnue.edu.vn/phong-thanh-tra-phap-che-1