Đang xử lý.....

Phòng Kế hoạch - Tài chính

I. Thông tin chung

Tên phòng Phòng Kế hoạch -Tài chính

Địa chỉ : Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3750.688

Email: phongkh-tc@tnue.edu.vn

Phòng Kế hoạch-Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1160/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

II. Chức năng

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch - tài chính, quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

* Công tác kế hoạch tài chính

      - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển Trường;

      - Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo quy định hiện hành;

      * Công tác tài chính - kế toán – thống kê

      - Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành và quản lý, theo dõi đầu tư cơ sở vật chất;

      - Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác và quản lý, theo dõi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp;

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học;

      - Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng và quản lý nguồn thu, công nợ hệ chính quy, hệ sau đại học;

      - Thực hiện, theo dõi dự toán các đơn vị, quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, y tế, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ;

      - Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo trong nước, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản;

      - Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết nước ngoài, thu khác và quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của Trường;

      - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất;

- Thực hiện công khai tài chính và kiểm toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng ký thông báo kinh phí các đơn vị được sử dụng trong năm tại Hội nghị tài chính hàng năm;

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Cấp giấy thôi trả lương cho đối tượng thôi việc, chuyển công tác.

- Các quyết định

đ/c Trần Thị Thu Hà

 

Phòng 101 nhà A2

Nhận hồ sơ các ngày trong tuần, xử lý trả hồ sơ  trong ngày (trừ ngày thứ Tư và thứ Sáu)

 

Chế độ hưởng thai sản, nghỉ ốm

- Giấy ra viện

- Giấy chứng sinh

- Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

Cấp biên lai thuế

- Tính thuế TNCN, cấp biên lai nộp thuế TNCN

Thanh toán các khoản chi thường xuyên

Thủ tục chi tiết xem tại đây

 đ/c Đàm Hồng Chuyên

 

Phòng 103 nhà A2

Nhận hồ sơ các ngày trong tuần,

-  Thanh toán trả vào thẻ ATM: hồ sơ nhận trước ngày 15 thanh toán trong tháng, nhận sau ngày 15 thanh toán vào tháng sau.

- Thanh toán hồ sơ bằng tiền mặt và hoàn tạm ứng thanh toán trong vòng  03 ngày, có hẹn trước ngày trả hồ (không kể ngày nghỉ)

 

Nộp tiền mặt vào quỹ, viết phiếu thu chi

Giấy nộp tiền và các hồ sơ kèm theo

Các ngày trong tuần

 

 

Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc Làm thẻ ATM cho sinh viên; Tính học bổng, TCXH cho sinh viên

Thủ tục chi tiết xem tại đây

đ/c Nguyễn Thị Nga

Phòng 103 nhà A2

Nhận hồ sơ các ngày trong tuần (trừ thứ 4)

Thanh toán chuyển hồ sơ ra kho  bạc, ngân hàng trong vòng 03 ngày (không kể ngày nghỉ)

 

 

Nhập, xuất vật liệu kho

 

Thủ tục chi tiết xem tại đây

 

đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

Phòng 103 nhà A2

 

Nhận hồ sơ và làm thủ tục các ngày trong tuần

 

 

Nhập, thanh lý, kiểm kê tài sản

Sửa chữa lớn, nhỏ

Kiểm tra, sao lưu dữ liệu tổng hợp, cung cấp số liệu báo cáo

Theo yêu cầu cụ thể

đ/c Lại Thị Thanh Hoa

Phòng 103 nhà A2

Các ngày trong tuần

(có hẹn trước ngày trả hồ sơ)

Việc cung cấp thông tin phải được lãnh đồng ý

VII. Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3851013

Email: phongkh-tc@tnue.edu.vn

VIII. Hỏi đáp

Danh sách hỏi đáp