Đang xử lý.....

Phòng thực hành 

 

 Các phòng máy tính phục vụ thực hành Ngoại ngữ và Tin học với 521 bộ máy tính đã phục vụ tốt công tác đào tạo; Các phòng phòng học thực hành nhạc, họa, múa gồm đầy đủ các loại nhạc cụ cơ bản, máy chiếu, giá vẽ và những trang thiết bị khác phục vụ cho các bộ môn nghệ thuật.