Đang xử lý.....

I. Cơ cấu tổ chức

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Chủ tịch Công đoàn Trường

TS Đồng Văn Quân

Email: quandv@tnue.edu.vn

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

ThS Nguyễn Văn Dũng

Email: dungnv@tnue.edu.vn

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

TS Đỗ Thùy Chi

Email: chidt@tnue.edu.vn

 

II. Ban chấp hành

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Đồng Văn Quân

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng

3. Đ/c Đỗ Thùy Chi

4. Đ/c Phạm Thị Huyền

5. Đ/c Đoàn Dũng Trí 

BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Phạm Thị Huyền: Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Đoàn Dũng Trí: Ủy viên

3. Đ/c Đỗ Thị Tường Chinh: Ủy viên

4. Đ/c Phạm Thị Thùy: Ủy viên

5. Đ/c Đỗ Thị Trinh: Ủy viên

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

IV. Quy chế hoạt động

 

► QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ... Xem chi tiết. 

VI. Văn bản
Chưa có văn bản.
VII. Liên hệ

 Dữ liệu đang được cập nhật...