Đang xử lý.....

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế thực tế chuyên môn

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QUY ĐỊNH Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3030 /QĐ-ĐHSP, ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm)