Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 109
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Số 302 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 01/12/2022
3130/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 16/11/2022
3131/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 16/11/2022
3080/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/11/2022
2707/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định tạm thời về quy trình, hướng dẫn thanh toán và mẫu biểu chứng từ kế toán tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 27/10/2022
2654/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Quy định tạm thời về hoạt động sản xuất học liệu điện tử (bài giảng E-learning) của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 20/10/2022
2593/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Sửa đổi 1 số điều trong Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định sô 3030/QĐ-ĐHSP 14/10/2022
2309/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của học viên trình độ thạc sĩ 26/09/2022
2111/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Kế hoạch tài chính Quyêt định Ban hành Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/08/2022
264-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2022 29/07/2022
262-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 30/06/2022
888/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm 22/04/2022
832/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Công tác HSSV Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/04/2022
629/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24/03/2022
308/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm 07/03/2022
189-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 28/02/2022
55/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm năm 2022 14/01/2022
183 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 31/12/2021
5687/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm 28/12/2021
5688/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm 28/12/2021