Đang xử lý.....

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Thông báo Về danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại học Sư phạm

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - B2020 - TNA - 09

Thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Về việc báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và thống kê kết quả hoạt động KHCN của cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường, kì thi ngày 07; 08/5/2022

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022

Xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021