Đang xử lý.....

I. Cơ cấu tổ chức

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 241/QĐTL-CCB ngày 19/12/2003 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Thái Nguyên; Hội CCB trường ĐHSP là cơ sở Hội đầu tiên trong khối các trường Đại học, Cao đẳng thuộc ĐHTN. Từ tháng 5/2010 Hội trực thuộc Hội CCB ĐH Thái Nguyên. Lúc mới thành lập, Hội có 115 hội viên. Đến nay một số hội viên do thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt nên số lượng hội viên hiện là 60 đ/c.

     Hội là một tổ chức chính trị - xã hội, do Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo của Hội CCB Đại học Thái Nguyên; Hội hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

     Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu; Giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lối sống văn hóa cho sinh viên trong Nhà trường.

     Trong những năm qua Hội CCB Trường Đại học Sư phạm đã tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo và phát triển của Nhà trường, của ĐH Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

II. Ban chấp hành

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Sô 02/QĐ-CCB ngày 19/5/2022 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Quyết định ban hành Quy chế làm việc

1. Chức năng

+ Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên có chức năng đại diện ý chí, nguyện  vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện  các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu  dân cử và cán  bộ viên chức Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

+ Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

VI. Văn bản
Chưa có văn bản.
VII. Liên hệ

 Văn phòng Hội Cựu chiến binh Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên

Tầng 1, Nhà A2

Điện thoại: 0982998645; 0945808645 (đ/c Đào Anh Văn)