Đang xử lý.....

BAN GIÁM HIỆU

  

  

Họ tên: Mai Xuân Trường

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

 • Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi mặt hoạt động của Nhà trường; phụ trách công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển Nhà trường.
 • Lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Công tác nội chính, hành chính; Tài chính; Đào tạo; Hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ bản; Quản lí vĩ mô các dự án; Chỉ đạo và triển khai kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục; Đoàn thể.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Viện Nghiên cứu xã hội và Nhân văn Miền núi; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính,;  Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm.
 • Khi cần thiết, Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công việc đã phân công cho Phó Hiệu trưởng.
 • Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Điện thoại: +842083858838
Email: truongmx@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết


 

Họ tên: Bùi Đức Nguyên

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

 • Lĩnh vực công tác: Cơ sở vật chất; Thanh tra - Pháp chế; Công nghệ Thông tin và Thư viện; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn và kế hoạch tái cấu trúc; Bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng dạy học.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Thanh tra -Pháp chế, Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, Trung tâm Tin học Miền núi; Khoa Toán, Khoa Thể dục Thể thao, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên.
 • Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Điện thoại: +842083652459
Email: ducnguyen@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết

 

Họ tên: Từ Quang Tân
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:

Công tác:

 • Lĩnh vực công tác: Khoa học Công nghệ; Công tác học sinh sinh viên; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Ký túc xá; Công tác truyền thông và tuyển sinh; Kế hoạch tiếp cận thị trường và tăng cường các nguồn thu; Hoạt động phục vụ cộng đồng.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Ban Bảo vệ, Ban Quản lý Ký túc xá; Khoa Sinh học, Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Giáo dục Mầm non.
 • Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Sinh học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.
Điện thoại:  
Email: tantq@tnue.edu.vn
Lý lịch Khoa học: Xem chi tiết