Đang xử lý.....

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường có các thành viên đương nhiên, thành viên được bầu chọn và thành viên mời; Số lượng thành viên Hội đồng Trường là 17 người, trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thư ký.

2. Thành viên Hội đồng Trường gồm:

a) Thành viên đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường;

b) Thành viên được bầu chọn: Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của một số khoa, viện trực thuộc Trường, là những người có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ;

c) Thành viên mời, gồm: Đại diện Đại học Thái Nguyên; một số thành viên bên ngoài Trường đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường.

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS Đỗ Hồng Thái 

Email: thaidh@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0965.223.285

Thư kí Hội đồng trường

TS. Trần Thị Minh Huế

Email: huettm@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0387.268.666

 

Danh sách THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 • PGS.TS. Đỗ Hồng Thái

  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

 • GS.TS. Phạm Hồng Quang

  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 • PGS.TS. Mai Xuân Trường

  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP

 • PGS.TS Nguyễn Thị Tính

  Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP

 • PGS.TS Hà Trần Phương

  Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP

 • TS. Đồng Văn Quân

  Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP

 • TS. Ngô Thu Thủy

  Phó Trưởng Khoa Ngữ văn

 • PGS.TS. Cao Thị Hà

  Trưởng khoa Toán, Trường ĐHSP

 • GS.TS. Chu Hoàng Mậu

  Giảng viên ngành Sinh học, Trường ĐHSP

 • PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

  Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP

 • TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

  Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐHSP

 • PGS.TS Bùi Đức Nguyên

  Trưởng Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, Trường ĐHSP

 • TS. Trần Thị Minh Huế

  Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP

 • PGS.TS. Trần Viết Khanh

  Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 • PGS.TS. Phạm Việt Đức

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

 • ThS. Nguyễn Thị Quốc Hòa

  Trưởng phòng GD Thành phố Thái Nguyên

 • ThS. Lê Hằng

  GĐ Trung tâm GDTX Tỉnh Thái Nguyên

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Quyết nghị về định hướng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển tổng thể của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

2. Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường.

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư, huy động nguồn lực cho sự phát triển của Trường.

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trường.

5. Giám sát việc thực hiện quyết nghị của Hội đồng Trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường.

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường.

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế thành viên của Hội đồng Trường.

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường.

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Đại học Thái Nguyên để xem xét, quyết định.

11. Hội đồng Trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường để triển khai các công việc của Hội đồng Trường.

Hội đồng gồm 15 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 01 thư kí Hội đồng trường.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2016-2017...xem chi tiết

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường...xem chi tiết

3. Quyết nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 ... xem chi tiết.

HOẠT ĐỘNG

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

VĂN BẢN

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

LIÊN HỆ

 Dữ liệu đang được cập nhật...