Đang xử lý.....

Quyết định và Danh sách công nhận kết quả và cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh ... (đợt thi ngày 25/8/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ Tin học

Danh sách cấp chứng chỉ Ngoại ngữ

Danh sách cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

Danh sách cấp chứng chỉ năm 2018