Đang xử lý.....

Danh sách và Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ đợt 3 năm 2018 

Phùng Thị Hồng Dung

TT

Họ và tên NCS

Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Chi tiết Quyết định

1

Phạm Đào Tiên

6008/QĐ-ĐHSP 26/12/2018

Xem tiếp

2

Phạm Ngọc Hoa

6007/QĐ-ĐHSP 26/12/2018

Xem tiếp

3

Hoàng Minh Cương

4805/QĐ-ĐHSP 25/10/2018

Xem tiếp

4

Dương Thị Ngữ

2891/QĐ-ĐHSP 23/07/2018

Xem tiếp

5

Trần Văn Nam

2890/QĐ-ĐHSP 23/07/2018

Xem tiếp

6

Chu Thị Ngân

2828/QĐ-ĐHSP 20/07/2018

Xem tiếp

7

Trương Đức Cường

2827/QĐ-ĐHSP 20/07/2018

Xem tiếp

8

Triệu Thị Linh

2470/QĐ-ĐHSP 29/06/2018

Xem tiếp

9

Lê Thảo Nguyên

2469/QĐ-ĐHSP 29/06/2018

Xem tiếp