Đang xử lý.....

CHUẨN ĐẦU RA

Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020 (Tính đến 23 tháng 06 năm 2020)

Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020 (Tính đến 06 tháng 02 năm 2020)

Cam kết chất lượng đào tạo

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cam kết chất lượng đào tạo Đại học & Cao đẳng. Cam kết chất lượng đào tạo Thạc sĩ. Cam kết chất lượng đào tạo Tiến sĩ.