Đang xử lý.....

Danh mục tài liệu học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020 - 2021 

Phùng Thị Hồng Dung

► 3533- Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... Xem chi tiết.

► 5910- Quy định văn hóa công sở ... Xem chi tiết.

► 12301_711 Chiến lược phát triển giáo dục ... Xem chi tiết.

► Đề án đổi mới vệ sinh giảng đường, chăm sóc cây cảnh tại Trường ĐHSP - ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Giám sát công tác vệ sinh phòng học trên giảng đường ... Xem chi tiết.

► Luật Giáo dục -4.3.2019 ... Xem chi tiết.

► Luật an ninh mạng ... Xem chi tiết.

► Phụ lục QĐ số 4630 ngày 19.10.2018 ... Xem chi tiết.

► QĐ số 571 ngày 03.03.2016 Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ... Xem chi tiết.

► Về việc QĐ ban hành QĐịnh công tác chủ nhiệm lớp, CVHT của ĐHTN ... Xem chi tiết.

► QĐ số 722 ngày 29.3.2017. Quy định tạm thời về CN, NV của BCS lớp học phần ... Xem chi tiết.

► QĐ số 2404 ngày 11.8.2014 ... Xem chi tiết.

► QĐ số 2405 ngày 11.8.2014 ... Xem chi tiết.

► QĐ số 2406 ngày 11.8.2014 ... Xem chi tiết.

► QĐ số 4630 ngày 19.10.2018 ban hành quy định xét, cấp HBKKHT cho SV ... Xem chi tiết.

► QĐ số 4631 ngày 19.10.2018 ban hành quy định xét, cấp TCHX cho SV ... Xem chi tiết.

► QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ... Xem chi tiết.

► Quy định miễn giảm lệ phí KTX ... Xem chi tiết.

► Quyết định số 1665 Ttg ngày 30.10.2017 đề án khởi nghiệp trong học sinh - sinh viên ... Xem chi tiết.

► Thông tư 10_2016_TT_BGDDT.Quy chế công tác sinh viên ... Xem chi tiết.

► Thông tư số 16. Ban hành quy chế đánh giá kqrl của người học ... Xem chi tiết.

► Triển khai vệ sinh phòng học tại giảng đường ... Xem chi tiết.

loading....