Đang xử lý.....

Trang thông tin và tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thị Hòa 

Phùng Thị Hồng Dung

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Hệ thống đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945”.
 • Ngành: Lịch sử Việt Nam
 • Mã số: 9229013
 • Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Hòa
 • Người hướng dẫn khoa học:

1. GS. TS Nguyễn Ngọc Cơ

2. PGS. TS Hà Thị Thu Thủy

 • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm
 • Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

 1. Luận án định hình một hướng nghiên cứu mới về lịch sử giao thông đường bộ ở vùng Đông Bắc Việt Nam thời kỳ cận đại, bước đầu phân tích khoa học được chính sách đầu tư xây dựng, làm rõ các biện pháp quản lý hành chính và tài chính của chính quyền thuộc địa đối với các vấn đề giao thông đường bộ, quá trình xây dựng và khai thác các tuyến đường trong hệ thống giao thông đường thuộc địa ở các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1897 - 1945.
 2. Luận án có những nhận xét về đặc điểm, luận giải khoa học, đánh giá tác động mang tính hai mặt, vai trò, vị trí của hệ thống giao thông đường thuộc địa ở các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam thời thuộc địa đối với cả Pháp và Việt Nam
 3. Luận án góp phần bổ sung phương pháp cho việc nghiên cứu hình thái kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ cận đại.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

 1. Kết quả nghiên cứu của luận án cho phép chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm, có ý nghĩa tham khảo trong việc cung cấp thêm luận cứ khoa học và gợi mở một số suy nghĩ vận dụng vào thực tiễn hoạch định chính sách giao thông như đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống giao thông vận tải đường bộ trong công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
 2. Luận án phản ánh cách nhìn biện chứng, đặt cơ sở cho việc nghiên cứu lịch sử giao thông Việt Nam thời thuộc Pháp, là chìa khóa cho việc lý giải một số hiện tượng về kinh tế, an ninh - chính trị, văn hóa xã hội ở vùng Đông Bắc lúc bấy giờ.
 3. Luận án góp phần hệ thống hóa và cung cấp nguồn tài liệu bằng tiếng Pháp và tiếng Việt có liên quan đến hệ thống giao thông đường thuộc địa ở các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam nói riêng và hệ thống giao thông Việt Nam nói chung thời thuộc địa.
 4. Luận án là tài liệu tham khảo cho sinh viên, giáo viên, giảng viên giảng dạy nghiên cứu lịch sử lịch sử địa phương, lịch sử Việt Nam cận đại.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

 • Luận án chỉ tập trung nghiên cứu vào hệ thống giao thông đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc, do đó đề tài có thể mở rộng và phát triển nội dung nghiên cứu loại đường hàng tỉnh.

Phạm vi nghiên cứu của luận án có thể mở rộng về đường thuộc địa ở Đông Dương trong sự kết nối với hệ thống giao thông ở Đông Nam Á, rộng hơn là toàn Đông Á.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

 • Dissertation title: Colonial route system in Northeast Vietnam from 1897 to 1945
 • Speciality: Vietnamese History
 • Code: 9229013
 • PhD. Candidate: Nguyen Thi Hoa
 • Supervisors:

1. Prof. Dr Nguyen Ngoc Co

2. Assoc. Prof. Dr Ha Thi Thu Thuy

 • Training Institute: University of  Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

 

1. The thesis identifies a new research direction on the history of road traffic in the Northeastern region of Vietnam in the modern period, initially scientifically analyzing the construction investment policy and clarifying management measures. Administration and finance of the colonial government on road traffic issues, the process of building and exploiting roads in the colonial road traffic system in the Northeastern provinces of Vietnam in the period 1897 - 1945.

2. The thesis has comments on characteristics, scientific interpretation, assessment of two-sided impacts, the role and position of the colonial road traffic system in the Northeastern provinces of Vietnam during the colonial period. for both France and Vietnam

3. The thesis contributes to supplementing methods for studying the socio-economic form of Vietnam in the modern period.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

 

The practical applications

1. The research results of the thesis allow us to draw some lessons from experience, which are meaningful for reference in providing more scientific arguments and suggest some thoughts to apply in planning practice. Traffic policies such as investment, construction, management and exploitation of the road transport system in the socio-economic renovation in Vietnam at the present stage.

2. The thesis reflects a dialectical view, lays the basis for the study of Vietnam's traffic history during the French colonial period, is the key to explaining a number of economic, security-political, cultural phenomena. socialization in the Northeast at that time.

3. The thesis contributes to systematizing and providing resources in French and Vietnamese related to the colonial road traffic system in the Northeastern provinces of Vietnam in particular and Vietnam's traffic system in particular. colonial times.

4. The thesis is a reference for students, teachers, lecturers teaching research on local history, modern history of Vietnam.

Further studies needed

- The thesis only focuses on researching the colonial road traffic system in the Northeast region, so the topic can expand and develop the research content of provincial roads.

- The scope of the thesis research can be extended to colonial roads in Indochina in connection with the transport system in Southeast Asia, wider than the whole East Asia.

► Toàn văn luận án ... Chi tiết

► Trích yếu luận án ... Chi tiết

► Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) ... Chi tiết

► Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) ... Chi tiết

loading....