Đang xử lý.....

Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

1. Biểu mẫu đăng ký (LINK)

2. Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022 của Hội đồng GSNN (LINK)

loading....