Đang xử lý.....

Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 -2022 Đầu khóa học dành cho sinh viên Khóa 56 

Quản trị viên

 

Thi gian

Nội dung, BC viên

Ghi chú

05/10 Thứ Ba

15h00-17h00

Test kĩ thuật Microsoft Teams. Thường trực BCĐ, T phục vụ, toàn thể sv K56.

Link test kỹ thuật: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYxNGNiM2UtYjdiNC00NzIyLTlmZGItNTA0YWVmNmVlNGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22326ab84b-70d2-4487-8ae3-f0f4e9a0901a%22%2c%22Oid%22%3a%229b5bf47f-0828-4692-aaa7-49f0ebf0cc7d%22%7d

 

06/10 Thứ Tư

Sáng

Báo cáo online tại C1

 

7h30 - 8h15

Phát biu khai mạc; Giới thiệu vTrường: PGS.TS Mai Xuân Trường

 

8h15-9h15

Bài 2: PGS.TS Hà Trn Phương

 

9h15-9h30

Ngh giải lao

 

9h30- l0hl5

Bài 7: Phòng KH-TC

 

10hlS-l lhOO

Bài 6: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD

 

Chiều

Sinh viên tự nghiên cứu

 

07/10 Thứ Năm

Sáng

Báo cáo online tại C1

 

7h30 - 8h30

Bài 4: Phòng PA03

 

8h30-9h30

Bài 5: PGS.TS Nguyễn Thị Tính

 

9h30-9h45

Nghi giải lao

 

9h45-10h30

Trung tâm TT-TV

 

10h30-1 lh30

Bài 9: Phòng CT IISSV, Đoàn TN, Hội sv

 

Chiểu

Sinh viên tự nghiên cứu

 

08/10 Thứ Sáu

Sáng

Báo cáo online tại C1

 

7h30 – l0h

Bài 2: Phòng Đào tạo

 

10h - 10h30

Tổng kết, hướng dẫn làm bài kiểm tra

 

Chiều

Sinh viên tự nghiên cứu

 

 

 

 

  1. Lịch kiếm tra: Sinh viên tự bố trí thời gian làm bài kiểm tra trực tuyến hạn cuối 24h00 ngày 20 tháng 10 năm 2021.
  2. Lịch gặp mặt với các khoa: Các khoa tự bố trí bằng hình thức Online
loading....