Đang xử lý.....

Thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở 2021 do TS. Vũ Thị Hồng Hạnh là chủ nhiệm 

A. LỊCH NGHIỆM THU

 Đề tài được nghiệm thu vào 14h00 ngày 8/3/2022 tại Phòng họp A1.B. Kính mời các nhà Khoa học quan tâm đến dự

B. THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng polymer định hướng nâng cao hiệu năng chống đóng băng

- Mã số: CS.2021.26

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022)

2. Mục tiêu:

Chế tạo và khảo sát hiệu năng chống đóng băng trên bề mặt màng mỏng Polymer với những tiêu chí khác nhau: lực liên kết, thời gian chống chịu.

3. Tính mới và tính sáng tạo:

- Đã xây dựng quy trình chế tạo bề mặt chống đóng băng trên bề mặt Polymer

- Đã khảo sát được hiệu năng chống đóng băng trên các tiêu chí khác nhau.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Chế tạo thành công màng mỏng Polymer chông băng tuyết

- Phân tích đặc tính bề mặt.

- Nghiên cứu được ảnh hưởng của các thông số bề mặt đến hiệu năng đóng băng.

5. Sản phẩm:

5.1. Sản phẩm khoa học (nêu rõ thông tin tên bài báo, tên sách, tác giả, thông tin xuất bản...)

- 01 bài báo trên tạp chí ISI (Q3): Nature-inspired slippery polymer thin film for ice-repellent applications, Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials (2021), Vu Thi Hong Hanh, Mai Xuan Truong, Tu Quang Tan, Thanh-Binh Nguyen.

-01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus: Icephobic approach on hierarchical structure polymer thin-film, The Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) (2021), Vu Thi Hong Hanh, Do Thuy Chi, Chu Viet Ha, Pham Mai An, Nguyen Thi Minh Thuy, Bui Thi Trang, Dam Thanh Mai, Souphaphone Sonemany, Thanh-Binh Nguyen

5.2. Sẩn phẩm đào tạo (nêu rõ tên đề tài, tên học viên, sinh viên, thời gian nghiệm thu)

Trần Quốc Vệ,Nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu biến hóa bất đẳng hướng bằng tính toán và mô phỏng, nghiệm thu tháng 12/2021.

 

loading....