Đang xử lý.....

V/v Công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2020 

Phùng Thị Hồng Dung

 

Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 ... Xem chi tiết.

Danh sách sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập nhóm ngành KHXH học kỳ I năm học 2020-2021 ... Xem chi tiết.

Danh sách sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập nhóm ngành KHTN học kỳ I năm học 2020-2021 ... Xem chi tiết.

Bảng thanh toán kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên ... Xem chi tiết.

loading....