Đang xử lý.....

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

 

Chủ tịch Công đoàn Trường

TS Đồng Văn Quân

Email: quandv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.021.314

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

ThS Nguyễn Văn Dũng

Email: dungnv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0913.031.309

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

TS Đỗ Thùy Chi

Email: chidt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0989.200.314

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Đồng Văn Quân

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng

3. Đ/c Đỗ Thùy Chi

4. Đ/c Phạm Thị Huyền

5. Đ/c Đoàn Dũng Trí 

BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Đoàn Dũng Trí: Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Phạm Thị Huyền: Ủy viên

3. Đ/c Đỗ Thị Tường Chinh:

4. Đ/c Phạm Thị Thùy

5. Đ/c Đỗ Thị Trinh.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

► QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ... Xem chi tiết. 

Lễ khai mạc Giải bóng chuyền hơi (Nam Nữ) CBVC, NLĐ năm 2020 

► TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

VĂN BẢN

 Dữ liệu đang được cập nhật...

LIÊN HỆ

 Dữ liệu đang được cập nhật...