Đang xử lý.....

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Danh mục thủ tục hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức

Hướng dẫn thủ tục về giải quyết một số chế độ chính sách

Hướng dẫn các thủ tục giải quyết đi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, dự thi, đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ; Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

Quy trình xét, công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng

Trường ĐH Sư phạm thông báo quy trình xét, công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng

Mẫu tờ trình Hiệu trưởng

Theo yêu cầu của Hiệu trưởng, đề nghi các Phòng, Khoa trong Trường sử dụng theo một mẫu thống nhất.

Mẫu quyết định và mẫu công văn hành chính

Công văn số 2495/CV-HCTV v/v ban hành mẫu văn bản hành chính