Đang xử lý.....

Triết lý giáo dục 

1. Phát biểu triết lý giáo dục

  Tiếng Việt: “Kiến tạo - Chất lượng - Hội nhập”

   Tiếng Anh: “Construction - Quality - Integration”

2. Ý nghĩa của triết lý giáo dục

- Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là tập hợp các quan điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt để định hướng mục tiêu giáo dục, nội dung và phương pháp dạy học, vai trò của giảng viên và người học trong hoạt động giáo dục của Nhà trường.

- Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hướng đến mục tiêu đào tạo người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; tự thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập.

3. Nội dung của triết lý giáo dục

- Kiến tạo là chủ động kiến thiết tạo dựng môi trường giảng dạy, nghiên cứu và học tập tích cực trong quá trình dạy học và hoạt động giáo dục.

- Chất lượng là đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan về kết quả đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

- Hội nhập là khả năng học tập và làm việc của người học trong môi trường quốc tế thể hiện ở chất lượng các chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định quốc tế, các trường đại học cùng khối ngành trong khu vực công nhận./.