Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch 308/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm

308/KH-ĐHSP
07/03/2022
PGS. TS. Mai Xuân Trường
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Kế hoạch

 

PGS. TS. Mai Xuân Trường 28/12/2021 Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm
PGS. TS Mai Xuân Trường 14/01/2022 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm năm 2022
PGS. TS. Mai Xuân Trường 28/12/2021 Ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Mai Xuân Trường 21/10/2021 Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
PGS.TS. Mai Xuân Trường 15/10/2021 Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021
PGS.TS. Mai Xuân Trường 16/09/2021 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022
PGS.TS Mai Xuân Trường 11/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2021
PGS.TS Mai Xuân Trường 08/03/2021 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2021
PGS.TS Mai Xuân Trường 24/02/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Trường ĐHSP năm 2021
PGS.TS Mai Xuân Trường 30/10/2020 Kế hoạch Thực hiện hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020