Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Công văn 753/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Đợt bổ sung)

753/ĐHSP-CTHSSV
06/03/2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Phó hiệu trưởng
Về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Đợt bổ sung)
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Công văn

 

PGS.TS. Mai Xuân Trường 14/11/2022 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS. TS. Mai Xuân Trường 14/04/2022 Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS. TS Mai Xuân Trường 24/03/2022 Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
TS. Từ Quang Tân 16/09/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy
PGS. TS Mai Xuân Trường 13/09/2021 Phê duyệt kế hoạch công tác Đoàn, Hội và công tác sinh viên năm học 2021-2022
PGS.TS Mai Xuân Trường 23/03/2021 Quyết định V/v ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS Mai Xuân Trường 01/07/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Th.s Nguyễn Văn Tuyên - Phó trưởng phòng 11/03/2019 Về việc trả hồ sơ, cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
Th.s Nguyễn Văn Tuyên - Phó trưởng phòng 12/04/2019 công khai kết quả rèn luyện học kỳ I, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018 - 2019
Th.s Nguyễn Văn Tuyên - Phó trưởng phòng 16/04/2019 Về việc thay đổi lịch học chính trị đối với sinh viên cuối khóa K50